Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Atatürk'ün Sözlerinden

note Atatürk'ün Sözlerinden

Atatürk'ün Sözlerinden

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin payidar neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

24.03.1923

 

Milletin teyakkuzuna, milletin terakki ve tekamül ve istidadına güvenerek, milletin azminden asla süphe etmiyerek Cumhuriyetin bütün icabatını yapacağız.

05.02.1924

 

Arkadaşlar; Türkiye matbuatı milletin hakiki sada ve iradesinin tecelliğahı olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale vücuda getirecektir. Bir fikir kalesi, zihniyet kalesi. Erbabı matbuattan bunu talep, Cumhuriyetin hakkıdır.

05.02.1924

 

Arkadaşlar; Ehemmiyet ve ciddiyetle beyan ederim ki, Türkiye Cumhuriyeti mukaddes tanıdığı istiklal ve hakimiyetini müdafaada müsamahakar olamaz.

15.02.1924

 

Hepimiz için asıl olan milletin, vatanın temini hayat ve selamattir.

22.02.1924

 

Arkadaşlar; Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, terakkiye çok kabiliyetli bir halktır.

20.03.1923

 

Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef'al ve harekatımızla gösterelim, bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin şikarıdır.

20.03.1923

 

Halkımızın tüccar sınıfını zengin edebilmek için, ticaretin hariç ellerde bulunmasına mani tedabiri ittihaz etmek mecburiyetindeyiz.

20.03.1923

 

Büyük Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, içtimai, iktisadi hayatta erkek şeriki, refiki, muavin ve müzahiri yapmak yoludur.

21.03.1923

 

Milletimizin tarihini, ruhunu, ananatını sahih, dürüst bir nazarla görmeliyiz.

20.03.1923

 

Hiçbir millet aynen diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz ki hüsrandır.

21.03.1923

 

Kadınlarımız her milette olduğu gibi, bizim milletimiz için de ne kadar yüksek ehemniyeti olduğunu söylemeye lüzum yoktur. Binaenaleyh kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmağa mecburdurlar. Eğer, hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar.

21.03.1923

 

Muhterem çiftçile, sizler hepimizin babasısınız, hepimizin efendimizsiniz.

16.03.1923

 

Eğer ben milletime herhangi bir hizmette bulunmuşsam, eğer ben herhangi bir teşebbüste önayak olmuşsam bu hizmet ve teşebbüsün menbaı aslisi hürmetler ve muhabbetlerle merbut olduğum, bundan sonrada hürmet ve muhabbetle saadet ve ikbaline hasrı vücut, vakfı hayat edeceğim aziz milletime, sizlere racidir.

23.03.1923

 

Muhterem geçlere, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak, mağlup olmak. Size, Türk gençliğine terk ve tevdi ettiğimiz vediadi vicdaniye, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

18.03.1923

 

Süngü ile ,silahla, kanla istihsal ettiğimiz zaferden sonra, irfan, ilim, fen, iktisadiyet gibi sahalarda muzaffer olmak için çalışcağız. Milleti refah ve ikbale götürecek bu sahalarda emniyetle, muvaffakiyetle yürütebilmek ise, yalnız bir şarta mütevakkıftır. Bu şart bulunmazsa o sahalarda muvaffakiyetimiz imkansızdır. Bu şart sudur: Milletin doğrudan doğruya kendi hakimiyetine kendinin sahip olmasıdır.

20.03.1923

 

Bütün dünya Türkiye'nin mevcudiyeti muhteremesine gıpta edcek ve milletimize layık ve müstehak olduğu yüksek mevkii ayıracaktır. Böyle bir millete mensubiyetimden dolayı çok bahtiyar ve müftehirim.

19.03.1923

 

İnsanlar ve insanlardan müvekkep olan cemiyetler her şeyden evvel bütün fertleriyle salim bir zihniyete sahip olmalıdırlar. Zihniyeti zayıf, çürük, sakim, sefih olan bir heyeti içtimaiyenin bütün mesaisi hebadır.

20.03.1923

 

Bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilmindn,keşfiyatından, terakkiyatından istifade edlim, lakin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizen çıkarmak mecburiyetindeyiz.

20.03.1923

 

Çiftçilerimizin gayreti ile memleketimizin mesuldar tarlaları birer mamure menbaı olacaktır.

18.03.1923

 

Bu gece milletin hakiki tabakasına mensup siz esnaf ve sanatkarlarla bir sofrada bulunmakla çok memnun ve mes'udum. Bu memnuniyet ve saadetim asıl siz sanatlkarın ufak dükkanlarınızın yerine muhteşem fabrikaler yapıldığını gördüğüm gün, en hakiki ve en yüksek derecesini bulacaktır.

16.03.1923

 

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.

16.03.1923

 

Sırtınıza girdiğiniz elbise, ayağınıza geçirdiğiniz kunduradan en ufak şeylere kadar sanat sahiplerine muhtacsınız.

16.03.1923

 

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

16.03.1923

 

Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin yabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen mutabıktır.

31.01.1923

 

Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

31.01.1923

 

Milletten çok şey talep etmemeliyiz. Hizmet eenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır.

31.01.01923

 

Hakimiyeti milliye uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

27.01.1923

 

Siyasi, askeri muzafferiyeler ne kadar büyük olursa olsunlar, ktisadi muzafferiyetler ile tetvic edilmezlerse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamana söner. Bu itibarla en kuvvetli ve parlak zafelerimiz dahi temin edebildiği ve daha edebileceği semeratı nafiayı tesbit için iktisadiyatımızın, hakimiyeti iktisadiyemizin temin ve tarsin ve tevsii lazımdır.

17.02.1923

 

Bu vatan evlat ve ahfadımız için cennet yapılmaya layık, elyak bir vatandır. İşte bu memleketi böyle mamure haline, cennet haline getirecek olan eshap ve avamili iktisadiye ve faaliyeti iktisadiyedir.

17.02.1923

 

Muvaffak olma için çok çalışmak lazım olduğunu bilmeliyiz.

17.02.1923

 

Arkdaşlar, iktisadiyet demek, her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, mevcudiyeti insaniye için ne lazımsa onların kaffesi demektir. Ziraat demektie. Ticaret demektir, say dmektir, her şey demektir.

17.02.1923

 

Ciftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, yekdiğerine ve ameleye muhtaç olduğunu, kim inkar edebilir.

17.02.1923

 

Yeni Türkiyemizi layık olduğu mertebeye isal edebilemk için, nehemehal iktisadıyatımıza birince derecede ehemniyet vermek mecburiyetindeyiz.

17.02.1923

 

Halkın sesi, hakkın sesidir.

17.02.1923

 

Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmiye, paslanmıya mahkum olur. Lakin sapan kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip olur.

17.02.1923

 

Arkadaşlar, kılıç ile fütuhat yapanlar, sapanla fütühat yapanlara mağlup olmıya ve binnetice terki mevki etmeye mecburdurlar.

17.02.1923

 

Çifçi ve çoban bu millet için unsuru aslidir. Cakıa diğer unsurlar bu unsuru asli için lazım ve faydalıdır. Lakin hiç bir tecehhüme kapılmadan bilmeliyizki o unsuru asli olmazsa diğer anasıe da yoktur.

16.03.1923

 

Memleket, iktisaden çok gayrete muhtaçtır. İktisadiyatımızın islah ve tanzimine vereceğimiz ehemniyet derecesinde memlekete bir refah temin edeceğiz.

16.01.1923

 

Yeni Türkiye devleti temellerini süngü ile değil, süngünün dahi istinat ettiği iktisadiyatla kuracaktır. Yeni Türkiye devleti cihangir bir devlet olmıyacaktır Fakat yeni Türkiye devleti bir devleti iktisadiye olacaktır.

16.01.1923

 

Denebilir ki hiç bir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak.

16.01.1923

 

Katiyetle tekrar ederim ki, milletin hakimiyeti müebettir.

18.01.1923

 

Milletimizi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve harekatımla aldatmamış olmakla müftehirim. "Yapacağım. Yapacağız. Yapabiliriz." dediğim zaman onların filhakika yapılabileceğine kail ve kani idim.

22.01.1923

 

Memleketimin mamur ve milletimin mesut olması, her ferdin azami fedakarlığı ile hakimiyeti milliyeyi muhafaza etmesi ile kabil olacaktır. Arzumuz haricen istiklal, dahilen bila kaydüşart hakimiyeti milliyeyi muhafazadan ibarettir.

5.01.1923

 

Arkadaşlar: Bundan sonra pek muhim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ce ilim ve irfan zaferleri olacaktır.

25.01.1923

 

Sanatın en basiti, en şereflisidir. Kunduracı, terzi, marangoz, saraç, demirci, nalbant, hayatı içtimaiyemizde, hayatı askerlerimizde hürmet ve haysiyet mevkiine elyak sanatkarlardır.

03.04.1922

 

Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamıyacaktır.

18.06.1922

 

Maarif noktai nazarından, iktisadiyet noktai nazarından mücahedatımıza devam edeceğiz ve eminim ki, bunda da muvaffak olacağız. Fabrikacı olacağız. Sanatkar olacağız. Bundan sonra zihniyetimizi hep buna hasredelim.

17.10.1922

 

Milleti millet yapan, terakki ve tefeyyüz ettiren kuvvetler vardır: Fikir kuvvetleri ve içtimai kuvvetler...

27.10.1922

 

Memleketi, milleti kurtarmak istiyenler için, hamiyet, hüsnüniyet, fedakarlık elzem olan evsaftandır.

27.10.1922

 

Maarif işlerinde behemehal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin halası hakikisi ancak bu suretle olur.

27.10.1922

 

Maarif programımızın, öaarif saiyasetimizin temel taşı, cehlin izalesidir.

27.10.1922

 

Gazateler mevcut olan kavanin dairesinde hürdür. Ancak bunun haricinde çıktıkları zaman takibe maruz kalır. Gazateler kanunun ve menafii umumiyenin hilafında muamelata şahit ve vakıf oldukları takdirde neşriyatı lazımede bulunmalıdırlar.

15.01.1923

 

Memleketi ilim, irfan, iktisat ve ümran sahasında da yükseltmek milletimizin her hususta pek feyyaz olan kabiliyetlerini inkişaf ettirmek, neşli atiye metin, muayyen ve müsbet bir seciye vermek lazımdır. Bu mübarek gayeleri istihsal için mücahadeye atılan münevver kuvvetlerin arasında muallimler en mühim ve nazik mevkii işgal etmektedirler.

07.03.1923

 

Herhalde devlet ve milletimiz dahilen ve haricen bütün manasıyla müstakil kalacaktır. Bize başka bir tarzı idare tatbik edilemez.

28.12.1919

 

İstikbal için hazırlanan evladı vatana, hiç bir müşkül karşısında serfürü etmiyerek kemali sabır ve metanetle çalışmalarını ve tahsildeki çocuklarımızın ebeveynine de yavrularının ikmali tahsil için her fedakerlığı ihtiyardan çekinmemelerini yavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar oldukları tarihten müsbettir. Silahlarıyla olduğu gibi dimağıyle de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.

16.07.1921

 

Asırların mahmul olduğu derin bir ihmali idarenin bünyei devlette vucude getirdiği yaraları tedaviye masruf olacak himmetlerin en büyüğünü hiç şüphesiz irfan yolunda ibzal etmemiz lazımdır.

16.07.1921

 

Kültür zeminle mütenasiptir. O zemin, milletin seciyesidir.

16.07.1921

 

İnsanlığa müteveccih fikir hareketi ergeç muvaffak olacaktır. Bütün mazlum milletler zalimleri birgün mahv ve nabut edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir haleti içtimaiyeye mazhar olacaktır.

03.01.1922

 

Efendiler, memleketimizin feyyaz topraklarından, namütenahi fezailimden, mütenevvi ve zengin menabiinden kimseye muhtaç olmaksızın hakkıyla istifade edebilmek için ve müreffeh, ordumuzu tamamen ihtiyaçtan müstağni ve kavi yaşatabilmek için, sanat elzemdir.

03.04.1922

Ekleyen : dersimiz.com3     Okunma: 7812 kez

tags ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ Atatürk köşesi Atatür'ün önemli sözleri Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk İle İlgili Benzer Yazılar:

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (1 yorum yazılmış)

box OHA DİYORUM :Ciddi ciddi oha diyorum bu kadar emeğinizin bi karşılığı olması gerekli....

Atatürk'ün Sözlerinden