Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Atatürk Kronolojisi 2

note Atatürk Kronolojisi 2

Atatürk Kronolojisi 2

TARiH --- OLAY

 

1881 --- Mustafa Kemal' in doğumu.

 

1886 --- Mustafa Kemal' in ilk öğretimine başlaması.

 

1888 --- Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.

 

1893 --- Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.

 

1895 --- Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisine girdi.

 

13/Mart/1899 --- İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

 

1902 --- Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.

 

11/Ocak/1905 --- Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu' da 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

 

Ekim 1906 --- Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti' ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

 

23/Temmuz/1908 --- Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.

 

31/Mart/1909 --- 31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

 

13/Eylül/1911 --- Mustafa Kemal, İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.

 

27/Kasım/1911 --- Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

 

09/Ocak/1912 --- Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.

 

27/Ekim/1913 --- Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.

 

01/Mart/1914 --- Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.

 

02/şubat/1915 --- Mustafa Kemal, Tekir dağı' nda 19. Tümeni kurdu.

 

25Şubat/1915 --- Mustafa Kemal' in Maydos' a gidişi.

 

25/ Nisan 1915 --- Mustafa Kemal, Arıburnu' nda itilaf Devletleri' ne karşı koydu .

 

01/Haziran/1915 --- Mustafa Kemal' in Albaylığa yükselişi.

 

09/Ağustos/1915 --- Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.

 

10/Ağustos/1915 --- Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

 

01/Nisan/1915 --- Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.

 

06/Ağustos/1916 --- Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.

 

20/Eylül/1917 --- Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.

 

Ekim 1917 --- Mustafa Kemal, İstanbul' a döndü.

 

26/Ekim/1918 --- Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.

 

30/Ekim/1918 --- Mondros Mütarekesi'nin imzası.

 

31/Ekim/1918 --- Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

 

13/Kasım/1918 --- Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.

 

30/Nisan/1919 --- Mustafa Kemal' in Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.

 

15/Mayıs/1919 --- İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.

 

16/Mayıs/1919 --- Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.

 

19/Mayıs/1919 --- Mustafa Kemal' in Samsun' a çıkışı.

 

15/Haziran/1919 --- Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

 

21/Haziran/1919 --- Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.

 

8-9/Temmuz/1919 --- Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi ... Saat: (20.50)

 

23/Temmuz/1919 --- Mustafa Kemal' in başkanlığında Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.(Dağılma tarihi:7 Ağustos 1919)

 

4/Eylül/1919 --- Mustafa Kemal' in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül' de sona ermesi.

 

11/Eylül/1919 --- Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.

 

22/Ekim/1919 --- Amasya Protokolü' nün imzalanması.

 

7/Kasım/1919 --- Mustafa Kemal, Erzurum' dan Milletvekili seçildi.

 

27/Aralık/1919 --- Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.

 

20/Mart/1920 --- İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

 

18/Mart/1920 --- İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

 

19/Mart/1920 --- Mustafa Kemal tarafından Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.

 

23/Nisan/1920 --- Mustafa Kemal, Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

 

24/Nisan/1920 --- Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

 

5/Mayıs/1920 --- Mustafa Kemal' in Başkanlığında ilk Hükümet' in toplanması.

 

11/Mayıs/1920 --- Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

 

24/Mayıs/1920 --- Mustafa Kemal' in cezası Padişah tarafından onaylandı.

 

10/Ağustos/1920 --- Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

 

9-10/Ocak/1920 --- I. İnönü Savaşı

 

20/Ocak/1921 --- İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

 

30 Mart/1 Nisan 1921 --- II. İnönü Savaşı

 

10/Mayıs/1921 --- Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

 

5/Ağustos/1921 --- Mustafa Kemal' e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

 

22/Ağustos/1921 --- Mustafa Kemal' in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.

 

13/Eylül/1921 --- Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

 

19/Eylül/1921 --- Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.

 

26/Ağustos/1922 --- Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.

 

30/Ağustos/1922 --- Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan

 

Savaşı'nı kazanması.

 

01/Eylül/1922 Gazi Mustafa Kemal'in : "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.

 

9/Eylül/1922 --- Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

 

10/Eylül/1922 --- Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

 

11/Ekim/1922 --- Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

 

01/Kasım/1922 --- Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.

 

17/Kasım/1922 --- Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

 

29/Ocak/1923 --- Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evlenmesi.

 

24/Temmuz/1923 --- Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

 

9/Ağustos/1923 --- Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

 

11/Ağustos/1923 --- Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

 

29/Ekim/1923 --- Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

 

29/Ekim/1923 --- Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

 

01/Mart/1924 --- Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

 

03/Mart/1924 --- Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisin'nce kabul edilmesi.

 

20/Nisan/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye(Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

 

17/Şubat/1924 Aşarın kaldırılması.

 

24/Ağustos/1925 Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

 

25/Kasım/1925 Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

 

30/Kasım/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

 

26/Aralık/1925 Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

 

17/Şubat/1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

 

01/Temmuz/1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.

 

15-20/Ekim/1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi

 

Büyük Nutku söylemesi.

 

01/Kasım/1927 Gazi Mustafa Kemal'in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

 

09/Ağustos/1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.

 

03/Kasım/1928 Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

 

15/Nisan/1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

 

04/Mayıs/1931 Gazi Mustafa Kemal'in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

 

12/Temmuz/1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

 

29/Ekim/1933 --- Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

 

24/Kasım/1934 --- Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi ...

 

01/Mart/1935 --- Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

 

01/Mayıs/1937 --- Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

 

31/Mart/1938 --- Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

 

15/Eylül/1938 --- Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

 

16/Ekim/1938 --- Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.

 

10 KASIM 1938 --- ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)

 

11/Kasım/1938 --- İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

 

12/Kasım/1938 --- Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.

 

13/Kasım/1938 --- Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.

 

14/Kasım/1938 --- Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

 

15/Kasım/1938 --- Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı

 

21 Kasım 1938 --- tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

 

16/Kasım/1938 --- İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

 

19/Kasım/1938 --- Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

 

20/Kasım/1938 --- Atatürk'ün naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

 

21/Kasım/1938 --- Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.

 

25/Kasım/1938 --- Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

 

26/Aralık/1938 --- Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.

 

04/Kasım/1953 --- Atatürk'ün Geçici Kabri açılması.

 

10/Kasım/1954 --- Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.

Ekleyen : MURAT KARSLI     Okunma: 13171 kez

tags ATATÜRK KRONOLOJİSİi tarihler ve olayları Atatürk hakkında kronolojik bilgiler Mustafa Kemal

Atatürk İle İlgili Benzer Yazılar:

Atatürk Kronolojisi 2