Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

12. Sınıflar seçmeli felsefe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

12. Sınıflar seçmeli felsefe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

12. Sınıflar seçmeli felsefe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları

Aşağıdaki sorulardan doğru kabul ettiğiniz şıkkı yuvarlak içerisine alınız. (Her soru 2,5 puandır.)

1. İnsan aklının belli bir konuya yönelerek elde ettiği yöntemli, sistemli, düzenli, tutarlı ve geçerli; kanıtlanabilir ve denetlenebilir objektif bilgiye aşağıdakilerden hangi isim verilir?

a-Bilimsel bilgi      b-Dinsel bilgi        c-Teknik bilgi      d-Sanat bilgisi         e-Gündelik bilgi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer almaz?

a-Tıp          b-Sosyoloji         c-Psikoloji         d-Antropoloji       e-Dil bilimi (linguistik)

 

-Eleştirel düşünme sonucu ortaya çıkmıştır. 

-Birikimseldir

-Subjektif (öznel) dir.

3. Yukarıda bazı özellikleri sıralanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a-Bilimsel bilgi       b-Teknik  bilgi      c-Felsefi  bilgi     d-Sanat bilgisi      e-Dinsel bilgi

 

4. Felsefe aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez?

a-Bilimin sonuçlarını teknolojiye uygulama

b-Bilimin çözemediği sorunlar   

c-Bilimlerin sonuçlarını yorumlama         

d-Bilimlere yol gösterme             

e-Evrene bütünsel yaklaşma

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından biri değildir?

 

a-Süje               b-Obje              c-Gerçeklik               d-Doğruluk             e-Şüphecilik

 

6. ”Bilgi; doğruyu, gerçeği bize bildiremez ve bizi mutlu edemez, çünkü her bilginin hem doğruluğu hem de yanlışlığı aynı şekilde sağlam kanıtlarla ortaya konulabilir.” şeklinde bilgi anlayışı özetlenen felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

a-Rasyonalizm                     b-Emprizm                c-Septisizm            d-Pozitivizm                         e-Entüisyonizm

 

7. Doğru bilgilere ulaşabilmemiz için hem deneye hem de akla ihtiyaç vardır diyen felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a-Rasyonalizm         b-Kritisizm             c-Emprizm          d-Entüisyonizm       e-Fenomenoloji

 

8. Platon'a göre asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş hâlinde bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır.

Platon tanımını verdiği bu varlığa ne ad vermektedir?

A) İyi    B) Akıl   C) İdea    D) Madde    E) Fenomen

 

9. Ona göre felsefe dili sınıflandırma ve sadeleştirme çabasıdır. Dilin mantıksal yapısının felsefe yöntemiyle araştırılabilmesi için cümlelerimizin analitik ya da sentetik açıdan doğru olarak belirlenmesi gerekir.

Yukarıda özetle görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yeni olguculuk        b-Pragmatizm                 c-Pozitivizm                d-Sezgicilik                  e-Akılcılık

 

10. ”İnsanın bilme ediminden (bilinçten) bağımsız olarak belirli bir zaman ve mekanda var olan her şeydir.”

Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmıştır?

a-Süje                b-Obje                   c-Gerçeklik                d-Doğruluk                          e-Temellendirme

 

11. Ona göre doğru bilgiye Tanrı’nın insan ruhuna akıttığı sezgi(ışık) ile ulaşılabilir.

Yukarıda kısaca bilgi anlayışı verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nihilizm            B) Fenomenoloji      C) Monizm          D) Materyalizm                E) Entüisyonizm

 

12. Zihnim de bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle, gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler arasında bir ayrım yapmam gerekir. O hâlde varlık algıdan ibaret olamaz. Tam tersi ne varlık, var olduğu için varlığın algısı vardır."

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in bu düşüncesiyle tutarlı değildir?

A) Varlık, zihnin bir üretimi değildir.

B) Varlık kişiden kişiye değişmez.

C) Varlık ile düşünce arasında bir denklik vardır.

D)  Var olmayanın algısı da olmaz.

E) Varlık, değişimden ibaret tir.

 

13. Toprağa atılan tohum, bitkiye dönüşür; bitki de   ürün verir  ve kendisi ortadan kalkar.

Varlıktaki bu değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) İdea               B) Diyalektik              C) Biçim      D) Yokluk          E) Fenomenoloji

 

14. Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alırken en genel ve en temel sorgulamaları yapar."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

A) Oluş nedir?

B) Varlık nedir?

C) Varlık kaç tanedir?

D)Varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?

E) Zihin ve duyu organlarımızın ulaşamadığı bir varlık var mıdır?

 

15. Aşağıdaki akımlardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

A) Materyalizm                  B) Nihilizm                  C) Oluşçuluk         D) Monizm                   E) Plüralizm

 

16. Güzelliğin on para etmez şu bende ki aşk olmasa " diyen Aşık Veysel ile "Var olmak algılanmış olmaktır." diyen

Berkeley'in bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden  hangisinin vurgulanmasıdır?

A) Soyut olanın önemsiz olduğu

B) Somut olanın önemsiz olduğu

C) Asıl olanın nesne olduğu

D) Asıl olanın özne olduğu

E) Değerlerin belirsiz olduğu

 

17. İnsanoğlu önceleri, doğada olup bitenlerin, kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş, bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuştur. Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynağı olarak Thales  suyu,  Anaksimenes havayı,  Herakleitos ateşi göstermiştir."

Buna göre, doğada olup bitenleri açıklamada Thales,  Anaksimenes ve Herakleitos'un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir?

A) Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme

B) Bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanma

C) Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama

D) Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme

E) Olup bitenleri birden çok nedene bağlama

 

18. Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur.

Anaksimandros : Doğada var olanların apeiron (belirsiz) adlı bir maddeden meydana gelmiş tir.

Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen havadan oluşmuş tur.

Empedokles : Her şeyin dört  temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su.

Buna göre adı geçen filozoflar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar?

A) Evren değişir mi? dersimiz.com

B) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?

C) Bilgimiz ne ile başlar?

D) İnsan, aklıyla evreni kavrayabilir mi?

E) Sonsuz olan nedir?

 

19. Çocuklar, çizgi film kahramanı Hayalet Casper’ın   gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Fakat yetişkinler  arasında da varlığın sadece madde olmadığına inananlar vardır."

Aşağıdakilerden hangisi, Casper’ın mevcudiyetine inanmasa  bile,  ruhsal varlıkların var olabileceğine inanır?

A) Pragmatist                      B) İdealist                   C) Varoluşçu     D) Materyalist                    E)Rasyonalist

 

20. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?

A) Gerçek var olan nedir?

B) Varlığın ana maddesi (arkhe) nedir?

C) Varlık birlik midir? Çokluk mudur?

D) Vahiy mümkün müdür?

E) Evrende nasıl bir düzen vardır?

 

21. Aşağıdaki akımlardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

A) Materyalizm   B) Nihilizm     C) Oluşçuluk    D) Monizm   E) Plüralizm

 

22. Bu belirlemeye göre, felsefe yapmak hangi özelliğe ssahip olmayı gerektirir?                                                          

A) Hoşgörülü olma        B) Azimli olma           C) Bilinmeyene ilişkin merak duyma    D) Felsefe tarihinin bilgisine sahip olma  E) Objektif olma

 

23. - Güneşin sıcaklığı yaklaşık 6 bin °C'dir.

-Bugün havada yağmur kokusu var.

-Tanrı, güneşi insanları ısıtsın diye yarattı.

Bu veriler, sırasıyla aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinink apsamında yer alır?

A) Bilimsel bilgi, gündelik bilgi, dinî bilgi

B) Gündelik bilgi, bilimsel bilgi, dinî bilgi

C) Dinî bilgi, bilimsel bilgi, felsefi bilgi

D) Bilimsel bilgi, dinî bilgi, gündelik bilgi

E) Dinî bilgi, bilimsel bilgi, gündelik bilgi

 

24. Filozof anlamadığı pek çok şey olduğunu kabul eden kişidir. Bu durum onu huzursuz eder. Ancak bu bakımdan, bilmediği Şeyleri biliyormuş gibi yapıp övünen insanlardan çok daha akıllıdır. “Tek bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğim” diyen Sokrates bu açıdan çok önemlidir. Çünkü filozoflar arasında dahi bunu açık açık söyleme cesaretine sahip çok az insan vardır.

Bu parçada filozoflarla ilgili aşağıdaki yargılardan  hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Filozoflar, bilim hakkında hiçbir şey bilmeyen kişilerdir.

B) Filozoflar, bilgileriyle övünen kişilerdir.

C) Filozoflar, yaşama ilişkin her şeyi bilen kişilerdir.

D) Filozoflar, bir şey bilmedikleri varsayımından hareketle bilgiye ulaşmaya çabalarlar.

E) Filozoflar, hiçbir şey bilmediklerini kabul edip şikâyet  eden kişilerdir.

 

25. Kralın Yeni Giysileri” adlı bir masal vardır. Bu masalda, kralın üstünde hiçbir şey olmadığı hâlde beraberindekiler ve halk, giysi varmış gibi davranır. Çünkü elbiseyi görmemek aptallıkla eş değer tutulmuştur. Birden bire bir çocuk kralın çıplak olduğunu haykırır. Cesur bir çocuktur bu, filozoflar da, biz insanların ne kadar az şey bildiğimizi söyleyecek kadar cesurdurlar. İşte bu yüzden; hayret etme, toplum yargılarından sıyrılabilme bakımından filozoflar ile çocuklar benzerlik gösterirler.

Bu parçada, filozofun hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Toplum değerlerine uygun söylemlerde bulunma

B) İnandığı doğrular uğruna toplumla ters düşmeyi göze alma

C) Davranışlarında çocuksu olup vurdumduymaz olma

D) Her yerde topluma karşı çıkmayı görev sayma

E) Toplumu kendi istemleri doğrultusunda haklı görme

 

26. Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel bilgi ile felsefi bilgi arasındaki farklılıklardan değildir?

A) Nesnel olma - öznel olma

B) Tutarlı olma - tutarsız olma

C) Varlığı bölerek ele alma - varlığı bütün olarak ele alma

D) Genel geçer sonuçlara ulaşma - kişilere göre değişen sonuçlara ulaşma

E) Birikimli olarak ilerleme - yığılma; ancak ilerlememe

 

27. Akıl ve ona dayanan bilim, esas olarak dilden ve kavramlardan yararlanır. Bundan dolayı bu bilgi dolaylıdır, varlığı parçalara ayırır ve dondurur. Ancak gerçeklik somut, hareketli ve bir bütündür. Gerçeğin bilgisine ancak doğrudan bir kavrayışla, içgörüyle ulaşılabilir.

 

28. Aşağıdakilerden hangisi, varlık felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz?

A) Varlık var mıdır?

B) Varlığın türleri nelerdir?

C) Varlık dinamik midir, statik midir?

D) Varlık hakkında edindiğimiz bilgiler doğru mudur?

E) Varlığın bir ereği var mıdır?

 

29. Gorgias; varlığı, bilgiyi ve anlatmayı yok sayar. Varlık felsefesinin ilk sorusu olan “Gerçekten bir şey var mıdır?” sorusunu olumsuz olarak yanıtlar.

Gorgias bu görüşüyle aşağıdaki akımlardan hangisini Savunmaktadır?

A) Realizmi            B) İdealizmi   C) Materyalizmi                 D) Düalizmi    E) Nihilizmi

 

30. Felsefe, bizi evetlediğimiz her şey ya da çıkardığımız her sonuç için dayanak ve gerekçeler göstermeye zorlar." diyen  Bir filozof, felsefi etkinliğin hangi işlevini vurgulamaktadır?

A) Açıklama          B) Anlama       C) Çözümleme     D) Birleştirme      E) Temellendirme

 

31. Pragmatist düşünürler, dinin teorik olarak sorgulanması yerine dinin işlevleri ile ilgilenirler. İbadet etmek kişiyi mutlu ediyorsa, pratik yaşamında işe yarıyor demektir ve bu doğru bilgidir.

Buna göre pragmatizm, aşağıdakilerden hangisini doğru bilginin ölçütü olarak kabul eder? dersimiz.net

A) Akla dayanmayı      B) Duyu verilerini     C) Sezgiye dayanmayı     D) Uygulamada işe yaramayı      E) Akıl ve deneyin birlikteliğini

 

32. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok güzel gözler, tatlı diller yok sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok ben düşündükçe var dünya, ben yoksam o da yok

Bu dörtlük, varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektedir?

A) Dış dünya bireyden bağımsız olarak vardır.

B) “Varlık”ın varlığı onu düşünen bireye bağlıdır.

C) Bazı şeylerin varlığı somuttur.

D) Soyut varlıklar düşünebilir varlıklardır.

E) Sevgi her şeyi var kılar.

 

33. Kalıcı şeyler varmış sanısına kapılmak, değişmenin kuralsız değil de, belli bir düzene, belli bir ölçüye ve yasaya göre olması yüzündendir diyen düşünür, evrene egemen olan bu yasayı düzen ve akıl (logos) olarak açıklar.

Bu parçadaki görüş, varlığın ne olduğu problemine Verilen, aşağıdaki yanıtlardan hangisine uygundur?

A) Varlık maddedir.    B) Varlık ideadır.   C) Varlık oluştur.    D) Varlık hem madde hem de düşüncedir.    E) Varlık fenomendir.

 

34. İlk Çağ doğa filozoflarından Demokritos, varlığın ana maddesini "atom" olarak görür. Ona göre, atomlar birbirleri ile çarpışarak varlıkları oluşturur. Atomlar ruhsal bir güç tarafından yaratılmadığı gibi hareketleri de mekaniktir. Evren, mekanik zorunluluğun sonucudur.

Demokritos'un görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle  tutarlıdır?

A) Evren, evrensel ruhun ürünüdür.

B) Atomu yaratan evrensel düşüncedir.

C) Her şey bilinçli bir varlığın ürünüdür.

D) Evren, rastlantı sonucu değildir.

E) Atomun hareketleri düşünsel gücün iradesine bağlıdır

 

35. Herakleitos varlığın oluşumunu karşıtların birliği ile açıklamıştır. Herakleitos'un felsefi görüşlerini açıklamada kullandığı örnekler, her insanın yaşamında gözlemleyebileceği türdendir. Örneğin, kim soğukla sıcağın karşıtlığını bilmez ki? Ya da "yokuş yukarı" olan yolla "yokuş aşağı" olan yolun aynı yol olduğunu. Ancak diyalektik düşünüşün temeli Herakleitos'un kavramlaştırarak düzenlediği bilgilere dayandırılır.

Buna göre, filozof, aşağıdaki özelliklerden hangisi ile  diğer insanlardan ayrılır?

A) Olup bitenleri merakla izleme

B) Çözümlenmemiş problemlerle uğraşma

C) Kavramlara dayalı sistemli düşünme

D) Duyusal bilgi edinme

E) Öznellikten kaçınmama

 

36. İlk Çağ doğa filozoflarından Herakleitos'a göre; "Çok şey Bilmek akıllı olmayı öğretmez.", "Yetkin bir kişi ülke yönetiminde on bin kişiden daha değerlidir.", "Duyular yoluyla doğru bilgiye ulaşılamaz."

Herakleitos'un bu sözleri aşağıdaki felsefe dallarından hangileriyle ilgilidir?

A) Bilim Felsefesi - Ahlak Felsefesi

B) Sanat Felsefesi - Bilgi Felsefesi

C) Bilgi Felsefesi - Varlık Felsefesi

D) Bilgi Felsefesi - Siyaset Felsefesi

E) Siyaset Felsefesi - Varlık Felsefesi

 

37. Bilim alanında yeni bilgiler daha önceki bilgiler üzerine inşa edilir. Bu durum bilimde devamlılığı ve gelişmeyi sağlar.

Bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Seçiciliği  B) Birikimsel olarak ilerlediği   C) Sorgulayıcılığı  D) Genel - geçerliliği  E) Evrenselliği

 

38. Düşünsel varlıklar, insan bilincine bağlı olarak var olan varlıklardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi düşünsel varlık değildir?

A) Akıl                B) Düşünce              C) İnsan         D) Bilinç            E) Zekâ

                   

39. "Dünya neden yapılmıştır?" sorusuna yanıt arayan Thales'e göre; her şeyin sonul olarak tek bir ögeden doğması gerekir.Su, sıcaklık arttıkça hava hâline gelir. Suyu emen toprakta bitkiler çıkar. Yaşamak için su zorunludur. Her kara parçası sonunda bir su kenarında son bulur.

Thales'in "su" yu ana madde olarak kabul etmesinde, temel olarak aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Gözlem ve düşünce gücünü sentezlemesi

B) Önceki filozoflardan etkilenmesi

C) Su kenarında yaşaması

D) Çelişkili yargılara yer vermemesi

E) Bilmeye istekli olması 

 

40. Nasrettin Hoca'ya bir gün "Eskimiş ayları ne yaparlar?" diye sormuşlar. O da "Kırpar kırpar yıldız yaparlar." demiş. Kendisi her şeyden önce bir halk filozofu olduğundan söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığına pek aldırmazmış. Karşısına çıkanların bir an mesut olması bile ona yetermiş.

Bu parçaya dayanarak filozoflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Diğer insanlardan farklı oldukları

B) Toplumdan uzak yaşadıkları

C) Olması gerekeni belirlemeye çalıştıkları

D) Yaşadıkları çağdan etkilendikleri

E) Tutarlı ve mantıklı görüşler ileri sürdükleri

 

Ömer Faruk ISLAK

Felsefe Grubu Öğretmeni

Ekleyen: Ömer Faruk ISLAK     Okunma: 2279 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 20 (Paylaşım: Editör    Hit: 27081)


sorular12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 9 (Paylaşım: Editör    Hit: 17275)


sorularYGS Türkçe Fiil Fiilimsi Test Soruları ve Cevapları (Paylaşım: Editör    Hit: 33110)


sorular12.Sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 5976)


sorular12.Sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 11511)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön