Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

11. Sınıf Felsefe Dersi Karma Test Soruları-2

11. Sınıf Felsefe Dersi Karma Test Soruları-2

11. Sınıf Felsefe Dersi Karma Test Soruları-2

16. Felsefe tarihine baktığımızda bir çok filozofun aynı konu üzerinde çalışma yaptığına, düşünce geliştirdiğine şahit oluruz. Hiçbir filozof kendisinden önceki filozof görüş beyan etti diye irdelemek istediği konudan, varlık alanından vazgeçmez. Bilir ki daha söylenecek çok söz vardır.

Yukarıdaki parçada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Felsefenin açıklamalarında “kesinlik” ya da “bitmişlik” yoktur.

B) Felsefede filozofun kişiliği ve geçmiş yaşantısı önemli rol oynar.

C) Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.

D) Genel geçer değildir; kendini daima yenileyebilir.

E) Mantık ilkelerinden yararlanır; sistemli ve tutarlı bir bilgidir.

17.Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının kavramlarından biri değildir?

A) Temellendirme       B) Bilgi  C) Doğruluk   D) Ütopya   E) Gerçeklik

18.   - Yaz mevsiminde ince ve açık renk giysiler giyilmesi

        - Bir insanın öldükten sonra yeniden dirileceğine inanması

        - Cisimlerin ısıyla genleştiği bilgisinin ortaya konulmasından sonra buhar makinesinin icat edilmesi…

Verilen örnekler sırasıyla aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

A) Sanatsal-Dinsel -Teknik      B) Felsefi -Teknik -Gündelik    C) Bilimsel-Gündelik -Teknik   

D) Teknik -Dinsel –Sanatsal    E) Gündelik -Dinsel -Teknik

19. Pyrrhon'a göre hiçbir şey ne doğru ne de yanlıştır. Her yargı ve yargının çelişiği için aynı güçte nedenler bulunabilir. Bu bakımdan yapılması gereken şey herhangi bir konuda özellikle de ana varlık, tanrı, ruh, hakikat, iyi gibi konular hakkında hakkında yargıda bulunmaktan kaçınmaktır.

Buna göre, Pyrrhon'un bilgi anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilgilerimizin kaynağı sezgilerdir.

B) Akılla elde edilen bilgiler doğrudur.

C) Gerçekliği hiçbir zaman bilmek mümkün olmamıştır.

D) Şüpheden hareketle doğru bilgiye ulaşılabilir.

E) Doğru bilgilerimiz doğuştan gelir.

20. Aristo, Platon'un kapılıp gittiği, zihinsel kavramları gerçek sayan anlayıştan kendisini kurtarmış, yüzünü nesneler dünyasına çevirmiş ve asıl gerçeği doğrudan nesnenin kendisinde aramaktadır. Bu arayış, onu öncelikle Platon'un idealar öğretisini eleştirmeye götürür. Eleştirmekle de kalmayıp, onun birbirinden taban tabana farklı iki evren anlayışına kesinlikle karşı çıkar. Nesneler olmadan nesnelerin kavramlarının kazanılamayacağını görüp, nesneyle kavramın birbirinden ayrılamayacağını ve duyular dünyasından ayrı bir kavramlar dünyasının tasarlanamayacağını savunur. Bu yüzden de, Platon'u, kavramların dünyasını nesnelerin dünyasından  ayırmakla suçlar. Artık bu iki dünyayı birleştirmenin zamanı gelmiştir .Aristo'nun  amacı bunu  gerçekleştirmektir.

Buna göre, Aristo'nun Platon'u eleştirisi aşağıdakilerin hangisinde özetlenmektedir?

A) Nesnelerle kavramlar birbirlerinden ayrı tutulamaz ve duyulardan ayrı kavramlar dünyasının tasarlanamaz.

B) Gerçek sadece zihnimizdedir    

C) İdeaların bilgisi deneyden bağımsızdır.

D) İdealar ve duyular olmak üzere iki evren bulunmaktadır.

E) Duyular dünyasındaki varlıklar asıl olmayıp kopya varlıklardır.

21. Kritisizme göre bilgilerimiz bir yönü ile akla bir yönü ile deneye dayanır. Kant'a göre de bilgi deneyle başlar fakat deneyden doğmaz. Bilgilerimizin hammaddesini sağlayan dış dünyadır. Bunu da duyular sağlar. Fakat gerçek bilgi duyu verilerinin zihnimizdeki kalıplarda belirli bir biçime kalıba sokulması ile oluşur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi "kritisizm"i özetler niteliktedir?

A) Bilginin kaynağı nedir sorusuna deneydir diyen görüştür.

B) Akla dayanan bilgi doğru, kesin ve zorunludur diyen görüştür.

C) Pozitivizmin çağdaş bir görünüm almış şeklidir.

D) Özün bilinebileceğini ileri süren görüştür.

E) Rasyonalizm ve emprizmi uzlaştırma çabasıdır.

22. Kant'a göre Tanrı, ruh, vb. soyut konuların doğru bilgisini elde edemeyiz. Çünkü bilgilerimizin hammaddesini duyu organları sağlar. Bu konular hakkında ise duyular bize hiçbir bilgi vermez. Bu nedenle bu tarz konuların doğru bilgisine ulaşamayız. Dolayısıyla felsefe bu konuları incelemekten vazgeçemelidir. dersimiz.com

Bu parçada Kant'ın felsefenin dışına ittiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etik      B) Estetik  C) Metafizik         D) Siyaset     E) Ontoloji

23. Daha önce gitmediği bir şehirde kaybolmuş bir turistin kaybolduğunu ve şehirin varlığının tek gerçeklik olduğu bir durumda: amaç turistin kaybolmuşluğunun verdiği korkuyu ortadan kaldırmak ve oradan sağ salim kurtulmasını sağlamaktır. Bu anlamda onun sahip olduğu tüm düşünce ve görüşler, yolunu bulmak için oluşturduğu tüm kuramlar, onun kurtulması için sadece birer araçtır. Turistin görüşleri, şehirde yolunu bulup içine düştüğü sıkıntıdan kurtulma amacına götürdükleri sürece doğrudur.

Yukarıda verilen örnek aşağıdaki bilgi görüşlerinden hangisiyle uyum göstermektedir?

A) Kritisizm B) Pragmatizm C) Empirizm   D) Fenomenoloji  E) Rasyonalizm

24. "Hiçbir şey var değildir" : Çünkü, var olsaydı, ya bir var olandan yada yokluktan var olacaktı. oysaki bir şeyin yokluktan çıkması söz konusu olamaz. Ya da varlık öncesiz olacaktı. Öncesiz de olamaz. Çünkü; öncesizlik sonsuzluğu da gerektirir. Sonsuz olan ise, ne kendisinde, ne başka bir şey de, ne de hiçbir yerde bulunabileceğine göre, gerçekte hiçbir şey var değildir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Varlığın özü önceden belirlenmiştir.

B) Varlığın özünde idealar bulunmaktadır.

C) Tek gerçeklik fenomenlerdir.

D) Varlık hakkında fikir öne sürülemez.

E) Varlık tek bir nedenle açıklanabilir.

25. "Eğer büyüklere, "Güzel bir ev gördüm, kırmızı tuğlalı; pencerelerinden sardunyalar sarkıyor, damında ise kumrular var," derseniz, nasıl bir evden söz etmekte olduğunuzu bir türlü anlayamazlar. Ne zaman ki onlara, "yüz milyonluk bir ev gördüm." dersiniz, işte o zaman size, "Oo, ne kadar güzel bir evmiş!" derler gözlerini koca koca açıp."

Saint Exupery'nin Küçük Prens adlı romanından yapılan bu alıntıda büyükler için varlık nasıl bir temele dayandırılmıştır?

A) İdealize edilmiş ölçülere    B) Maddi öğelere  C) Fenomene dayalı bakışa

D) Harekete dayalı bakışa      E) Hem maddi hem de ideal öğelere

26. İnsan bilgisi varolan şeylerin çeşitli nitelikleri hakkındadır.Varolan şeyleri, onların temellerini, derinliklerini, onlar arasındaki esas bağı felsefenin

Aşağıdaki kollarından hangisi incelemektedir?

A) Epistemoloji    B) Etik      C) Ontoloji        D) Estetik     E) Metafizik

27. Bilimler varlığı çeşitli alanlara bölerek değişik açılardan ele alıp incelerken, felsefe bir "temel-bilim" gibi varlığı bir bütün olarak inceler. Bilimin soru sorma tarzı, varlığı ele alış yönüne, kullandığı metotlara ve ölçüm biçimlerine göre farklılaşır. Bilim, sadece kendi açısından varlığı inceler; kendisini ilgilendirmeyen yönlere, derin ilişkilere dokunmaz. Eğer sadece bilimsel bilgi çerçevesinde kalınırsa, insan bilgisi birbirinden kopuk parçalar halinde kalır. Oysa insan gerek disiplinler (bilim dalları) arası çalışmalarla, ama özellikle de felsefe ile, bütün varlıkların bilgisine, varlığın tümüne hâkim olmak ister.

Buna göre felsefe ve bilimin varlığa bakışı hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) "Varlık var mıdır?" sorusu her iki disiplinde de farklı karşılıklar bulur.

B) Bilim varlığın maddi boyutuyla ilgilenir, felsefe zihinsel varlıklarla da ilgilenir.

C) Bilim varlığın bilgisine deneyi kullanarak ulaşırken felsefenin tek silahı akıldır.

D) Felsefe varlığı bölerek incelerken bilim bir bütün olarak ele alır.

E) Felsefenin aksine bilim incelediği şeyi baştan var olarak kabul eder.

28. Mısır ve Mezopotamyalılar da eski Yunanlılar da bilim ve bilgi kavramları ile ilgilenmişlerdir. Bilginin Mısır ve Mezopotamya’da somut bir çıkarsal ilişki içinde olduğunu gözlemlerken, Yunan düşüncesinde bilgiye, bilime sadece bilme ihtiyaçlarını karşılamak için yönelindiğini görürüz.Buna göre Mısır, Mezopotamya ve Yunan uygarlığının bilime bakış açıları için ne söylenebilir?

A) Her üç uygarlık da bilime hizmet etmiştir.

B) Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları bilimsel çalışmalarda daha öncüdürler.

C) Yunan düşüncesi bilimi gündelik hayatta kullanmıştır.

D) Her üç uygarlık da bilimsel yöntemde farklı yollar izlemişlerdir.

E) Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından farklı olarak Yunanistan'da bilimsel uğraş merakın tatminine hizmet etmektedir.

29. Doğa bilimlerinde deneysel yöntem kullanılarak olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi tüm çıplaklığıyla ortaya konulur. Bu bilimlerin temel amacı konusuna giren olaylardaki nedenselliği kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklamaktır. Buna karşın yine olaylar arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimlerde bu kadar kesin nedensellikten söz edilmesi oldukça güçtür.Sosyal bilimlerde, doğa bilimlerinde olduğu kadar güçlü bir nedensellikten söz edilememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal bilimlerin araştırma yöntemlerinin farklı olması

B) Sosyal bilimlerde olayların nedensellikle bağdaşmaması

C) Sosyal bilimle uğraşanların aynı toplumda yaşamalarından dolayı nesnel olamamaları

D) Sosyal bilimlerde araştırılan konuların insan faktörü gibi değişkeni bol etmenlerin etkisinde kalması

E) Sosyal bilimlerin henüz yeni yeni bilim olma yolunda ilerlemesi

30. Bilim ve savaş! Baktığımızda aralarında hiçbir ilişkinin olmamasını bekleriz. Ama durum hiç de öyle değil. Bilimlerin ve teknolojinin gelişmesinde savaşlar beğenmesekte büyük rol oynamışlardır. İlk olarak taştan, tahtadan ok ve kılıç yapan insanlık biliminin ilerlemeci yönü sayesinde bugün atomu parçalarına ayrıştırarak, insanlığın tepesine atom bombası olarak çöreklenmektedir.Buna göre, bilim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilim ve teknoloji iç içedir. 

B) Bilimin ilerlemesinde savaş olgusu önemli bir rol oynar.

C) Bilimin tüm sonuçları insanlık için olumludur. 

D) Bilim sürekli bir değişim halindedir.

E) Bilim insanlık için bazı durumlarda ölümcül olabilir.

Ekleyen: Murat ÖZBİRECİKLİ     Okunma: 3572 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular11.Sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 22468)


sorular11. Sınıf felsefe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları (Paylaşım: Şirin KESEMENLİ    Hit: 3439)


sorular11.Sınıf geometri dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 3979)


sorular11. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Sınava Hazırlık Test Soruları ve Cevapları-4 (Paylaşım: Editör    Hit: 6700)


sorular11. Sınıf Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 3407)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

Kız Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön