Eğitim Sitesi

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

  terimlerAçık Oylama: Genel Kurul'da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli olduğu ve genellikle elektronik cihazla y

  terimlerAlt Komisyon: Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amacıyla komisyondaki üye dağılımı dikkate alınarak oluşturul

  terimlerAnayasa: 1- Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen en üst kanundur. 2- Bir devletin yönetim biçimin

  terimlerAra Seçim: TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği, ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimd

  terimlerAra Verme: TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.

  terimlerBakan: Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıkta

  terimlerBaşbakan: Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.

  terimlerBaşdanışman: Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış, tanınmış ve ehliyetli kimse.

  terimlerBaşkanlık Divanı: Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Kâtip Üye ve 3 İdare Amiri'nden oluşan kuruldur. Ancak, Danışma Kurulu'nu

  terimlerBaşkanvekili: TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöne- ten Başkanlık Divanı üyesidir. 4 başkanvekili bulunmaktadır ve başkanvekillerinin h

  terimlerBirleşim: TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılında Genel Kurul toplantıları 1'den başlayarak sırasıyla bir bir

  terimlerBürokrasi: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.

  terimlerBürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.

  terimlerBütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

  terimlerBütçe Kanunu: Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirleyen, toplanacak gelirleri öngören, gelirlerin toplanmasına yetki ve

  terimlerBüyükelçi: Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir.

  terimlerCumhurbaşkanı: Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

  terimlerCumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

  terimlerDanışma Kurulu: TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve çeşitli konularda görüş ve öneri bildiren bir kuruldur. Parti grupları ara

  terimlerDarbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönet

  terimlerDeğişiklik Önergesi: Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağlayan önerilerdir. Komisyonlarda komisyon üyelerince, Genel Kurul'da ise mille

  terimlerDemokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

  terimlerDevlet Bakanı: Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi.

  terimlerDivan: Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.

  terimlerErken Seçim: Herhangi bir nedenle, Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken seçim, Meclis'in bu yönde bir karar almas

  terimlerEsas Komisyon: Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM Başkanlığı'nca komisyonl

  terimlerEsas Numarası: Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sıralarını tanımlamak amacıyla verilen numaral

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Siyaset Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 122

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın