Yazılı Sınav Soruları

  Nazire Nedir? Nazire Hakkında Kısa Bilgi

  NazireEdebiyat Terimi Olarak Nazire :
  Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça "eş, değer" anlamlarındaki nazir'den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevâb adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir. Örnek:

  Fuzûlî'nin gazeli
  Hayret ey büt sûretin gördükte lâl eyler meni
  Sûret-i hâlim gören sûret hayâl eyler meni

  Mihr salmazsın mana rahm eylemezsin munca kim
  Sâye tek sevdâ-yı zülfün pây-mâl eyler meni

  Za'fı tâli mân-i tevfik olur her nice kim
  İltifâtın ârzû-mend-i visâl eyler meni

  Men gedâ şahâ yâr olmak yok ammâ neyleyem
  Ârzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler meni

  Tir-i gamzen atma kim bağrım deler kanım döker
  Akd-i zülfün açma kim âşüfte-hâl eyler meni

  Dehr vakf etmiş meni nev-res civanlar aşkına
  Her yeten meh-veş esîr-i hatt u hâl eyler meni

  Ey Fuzûlî kılmazsam terk-i tarîk-i aşk kim
  Bu fazilet dâhil-i ehl-i kemâl eyler meni

  Fuzûlî

  Nedim'in Fuzuli'nin bu gazeline yazdığı nazire:

  Bûs-ı la'lin şöyle sîr-âb-ı zulâl eyler beni
  Kim gören âb-ı hâyât içmiş hayâl eyler beni

  Şâire söz bulmağa minnet yok amma neyleyim
  Âh kim hâyret seni gördükçe lâl eyler beni

  Sevdiğim câm-ı meye hâcet nedir la'l-i lebin
  Bir şeker handeyle mest-i bî mecât eyler beni

  Bağda zülf ü ruhun andıkça bu kimdür deyü
  Sünbül ü gül birbirinden sûal eyler beni

  Nükhet-î zülfünle geldikçe nesîm-i nev-bâhar
  Turra-i sünbül-sıfat âşüfte-hâl eyler beni

  Nâ-tüvânım şöyle çeşmin hasetinden kim gehî
  Sâye-i müjgân-ı âhü pây-mâl eyler beni

  Gerdişin gördükçe sâkî-mülâyım meşrebin
  Arzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler beni

  Hasret-i çeşminle ben hâk-i siyâh olsam dahi
  Baht âhir sürme-i çeşm-i gazâl eyler beni

  Güldürür ya ağlatır ya lütf eder yâhud itâb
  Hâsılı neylerse ol ruhsâr-ı âl eyler beni

  Arz-ı hâlim çok efendim hak-i pây devlete
  Lütfun ammâ bî-niyâz-ı arz-ı hâl eyler beni

  Ben kulun lâyık değildir aslına ammâ yine
  İltifâtın ârzü mend-i visâl eyler beni

  Gûyyâ bilmez efendim bende-i dîrinesin
  Kim Nedîmâ bu mudur deyü suâl eyler beni

  Nedîm

   

  Benzer Edebiyat Terimleri :

  terimler sözlüğüArkaizm : 1- Bir anlatıda dilden kaybolmuş ya da geçerliliğini yitirmiş sözcüklere ya... devam et

  terimler sözlüğüNazım Birimi : Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kendi içi... devam et

  terimler sözlüğüBasitname : Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller. Bunlara Türkî-i basi... devam et

  terimler sözlüğüSatirik : Bir kimseyi, bir olayı ya da bir düşünüş biçimini yermeye, toplumun ya da d... devam et

  terimler sözlüğüSelh : Başkasına ait bir şiirin anlamını alıp kelimelerini değiştirerek yeniden ya... devam et

  terimler sözlüğüSayıp Dökme : Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden – s... devam et

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz...

  terimler sözlüğü Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Bilgisayar Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Futbol Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Hentbol (Eltopu) Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Atıcılık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Judo Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Üniversite Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Tenis Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın