Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Ölçü Norm:Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yad devam

terimler Ölüm Karinesi:Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o ye devam

terimler Ölüm Tazminatı:sözleşmeye göre, ölüm hâlinde ölenin geride bıraktıklarına işveren tarafından ödenen para devam

terimler Ölüme bağlı tasarruf:Gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler doğurmak üzere yapmış devam

terimler Ölünceye Kadar bakma akdi:Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlı&# devam

terimler Ön ödeme:bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi devam

terimler Ön soruşturma:yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma devam

terimler Ön sözleşme:gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi devam

terimler Önalım hakkı:şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın ala devam

terimler Önel:bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil devam

terimler Örf:gelenek; insanların iyi ve yararlı saydıkları olumlu adetler devam

terimler Örf ve Adet:Topluluk içerisinde kök salmış olup, uyulması gereken gelenekler. devam

terimler Örtülü (Zımni) Kabul:Kabulcünün, icabı kabul etmiş olduğu sonucunun çıkarılmasına neden olan tutum ve davranışları. devam

terimler Özel af:yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması devam

terimler Özel haklar:şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralla devam

terimler Özel hukuk:Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam

terimler Özlük Hakkı:genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı devam

terimler Özlük İşleri:Bir kuruluşta görevlilerin atanmaları, yükselmeleri ve emeklilikleri vb. kişisel işlemlerin bütünü devam

terimler Pafta:Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritalar devam

terimler Parakete:Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç. devam

terimler Parsel:İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırland devam

terimler Patent:Bulgu belgesi. devam

terimler Patronaj:Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla y devam

terimler Paydaş:Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar. devam

terimler Pedavra:köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince t devam

terimler Pedersahi:Ataerkil devam

terimler Peşin Harç:İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edile devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın