Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerÖlçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır.

  terimlerÖlüm Karinesi: Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle

  terimlerÖlüm Tazminatı: sözleşmeye göre, ölüm hâlinde ölenin geride bıraktıklarına işveren tarafından ödenen para

  terimlerÖlüme bağlı tasarruf: Gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem.

  terimlerÖlünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mall

  terimlerÖn ödeme: bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi

  terimlerÖn soruşturma: yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma

  terimlerÖn sözleşme: gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi

  terimlerÖnalım hakkı: şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı

  terimlerÖnel: bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil

  terimlerÖrf: gelenek; insanların iyi ve yararlı saydıkları olumlu adetler

  terimlerÖrf ve Adet: Topluluk içerisinde kök salmış olup, uyulması gereken gelenekler.

  terimlerÖrtülü (Zımni) Kabul: Kabulcünün, icabı kabul etmiş olduğu sonucunun çıkarılmasına neden olan tutum ve davranışları.

  terimlerÖzel af: yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması

  terimlerÖzel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklar

  terimlerÖzel hukuk: Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  terimlerÖzlük Hakkı: genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı

  terimlerÖzlük İşleri: Bir kuruluşta görevlilerin atanmaları, yükselmeleri ve emeklilikleri vb. kişisel işlemlerin bütünü.

  terimlerPafta: Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları.

  terimlerParakete: Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç.

  terimlerParsel: İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçaları

  terimlerPatent: Bulgu belgesi.

  terimlerPatronaj: Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması ; yönetim, g

  terimlerPaydaş: Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar.

  terimlerPedavra: köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; hartama.

  terimlerPedersahi: Ataerkil

  terimlerPeşin Harç: İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edilen miktar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   65 66 67 68 69 70 71   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın