Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İntikal:Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi devam

terimler İntikal:Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki t devam

terimler İntikal:Geçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer değiştirme; el değiştirme devam

terimler İntizâm:Düzgünlük; çeki düzen; düzenlilik devam

terimler İntizâr:Bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme devam

terimler İnzibât:Yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen devam

terimler İnzimâm:Eklenme; katılma; ilave devam

terimler İpham:Belirsizlik devam

terimler İpka:Kalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme devam

terimler İpotek:Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni devam

terimler İpotek akit tablosu:İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi devam

terimler İpotek belgesi:Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge. devam

terimler İpotekli Borç Senedi:Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince i devam

terimler İptal:Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış bir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kald devam

terimler İptal Davası:İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından aykırı bir karar devam

terimler İptidai itiraz:İlk itiraz devam

terimler İrâd:Gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme devam

terimler İrad Senedi:Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmaz devam

terimler İrade Bozukluğu:Bir kimsenin iradesi ile irade açıklaması arasında istenmeden meydana gelen uygunsuzluktur. devam

terimler İradi Organ:Bir tüzel kişinin kanun gereği sahip olması gerekmeyen, isteğe bağlı organlar. devam

terimler İradi Şekil:Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin, taraflarca, belli bir şekle uyularak yapılmasının kara devam

terimler İrae:Tayin etme; gösterme devam

terimler İrae edilmek:Gösterilmek devam

terimler İras:Yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma devam

terimler İrat Senedi:Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmaz devam

terimler İrca:Eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme devam

terimler İrca olunma:Eski duruma getirme; çevirme; döndürme devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın