Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İhtiyati Haciz:Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şa devam

terimler İhtiyati tedbir:Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya da devam

terimler İhzâr:Kolluk gücü ile mahkemeye zorla getirme, hazırlama; huzura çıkarma. devam

terimler İhzar Müzekkeresi:Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen ya devam

terimler İhzaren celb:Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla get devam

terimler İhzarî:Hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan devam

terimler İka etmek:Yapmak; etmek; oluşturmak devam

terimler İkale:Bir hukuki muamelenin vücut verdiği bir vaziyeti, ikinci bir hukuki muamele ile eski haline getirm devam

terimler İkâme:Yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma devam

terimler İkame mal:Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal devam

terimler İkamet etme:Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma. devam

terimler İkametgah:Bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer devam

terimler İkmal:Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması devam

terimler İkrâh:Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zo devam

terimler İkrar:Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul devam

terimler İkraz:Borç verme; ödünç verme devam

terimler İktifâ:Yeter bulma; yetinme devam

terimler İktirân:Yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme devam

terimler İktisabî:Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili devam

terimler İktisadi:Ekonomik devam

terimler İktisap:Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme devam

terimler İktisat Vekâleti:Ekonomi Bakanlığı devam

terimler İktiza:Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) ka devam

terimler İla-nihâye:Sonuna kadar devam

terimler İlam:1- Kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı. 2- Bir davanın mahkemece nasıl bi devam

terimler İlamat (i'lâmât):Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge devam

terimler İlamlı icra takibi:Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icr devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın