Eğitim Sitesi

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  terimler Adaptasyon:Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. devam

  terimler Adenin:Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. devam

  terimler Akraba Evliliği:Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akraba evlili devam

  terimler Alel:Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri. devam

  terimler Alel Gen:Aynı karaktere etki eden genlerden her birine denir. Alel genler benzer ya da farklı olabilirler. devam

  terimler Aminoasit:Proteinlerin yapı taşıdır. Bir aminoasit, amino grubu (NH2) ile devam

  terimler Amniyon Sıvısı:Amniyon sıvısı bebeğin cilt, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sisteminden dökülen hüc devam

  terimler Antijen:Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde. devam

  terimler Antikodon:tRNA'daki üçlü baz dizilişi. devam

  terimler Antikor:Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini. devam

  terimler Bağımsız Genler:Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız genler denir. Ba devam

  terimler Bağlı Genler:Gelişmiş mikroskoplarla yapılan gözlemler, bir kromozomun üzerinde birden fazla genin bulunduğu ge devam

  terimler Bakteriyel Yapay Kromozom (BAC):DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde. devam

  terimler Balık Pulluluk:Y kromozomunda taşınan bir gen tarafından meydana getirilir. Bu yüzden sadece erkeklerde görülür. devam

  terimler Baskın Gen:Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini devam

  terimler Biyoteknoloji:Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad. Geniş bi devam

  terimler CDNA:Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir. devam

  terimler Cenin:Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad. devam

  terimler Crossing-Over:Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz-I safhasında oluşan tetratların kromatit devam

  terimler CVS (Koryon Villus Materyali):10-12. haftalarda plasentadan ultrason kontrolü altında biyopsi alınması işlemidir. devam

  terimler Çarpma Kuralı:Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı, bunların ayrı ayrı olma olasılıkl devam

  terimler Çekinik Gen:Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini devam

  terimler Çok Alellik:Bir popülâsyonda aynı karaktere etki eden ikiden fazla alelin bulunması durumudur. İnsanlarda ABO devam

  terimler Çökelme (Aglütinasyon):Birbirleriyle uyumlu olan kan gruplarının bilinmesi kan nakilleri açısından son derece önemlidir. devam

  terimler Delesyon:Sentromer taşımayan bir kromozom parçası hücre bölünmesi sırasında kaybolursa buna delesyon denir. devam

  terimler Deoksiribonukleik asit (DNA):Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarma devam

  terimler Deoksiribonukleotid:DNA'nın yapıtaşı olan molekül. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 169

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın