Eğitim Sitesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler Faiz:1- Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile ödünç alınan paranı devam

  terimler Faiz Dışı Bütçe Dengesi:(Primary Balance) Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesid devam

  terimler Faiz Ödemeleri:Bu veriler Hazine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, döviz pozisyonu tutan bankalar ve yurtdışından kred devam

  terimler Faiz Riski:Faizlerin yükselmesi ve düşmesi kurumunda, aktif ve pasifin vade yapısındaki farklılıklar nedeniyl devam

  terimler Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK):Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındaki karlılığı değerlendi devam

  terimler Faktoring:1- Büyük miktarlarda vadeli satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan senede bağlı alacak hakla devam

  terimler FED (Federal Reserve Bank):ABD Merkez Bankası. Ülkenin parasal istikrarını korumak amacıyla 23 aralık 1913 yılında Kongre'nin devam

  terimler Federal Fon Oranları:(Federal Funds Rate) Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmala devam

  terimler Fesih:Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlar devam

  terimler Fikri Mülkiyet:İnsan dehası sayesinde yaratılan ürünlere sahip olma, onları kullanma ya da elden çıkarma hakkına devam

  terimler Finansal Bulaşıcılık /Yayılma:(Financial Contingency): Ülkelerin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan sorunlar yüzünden tedirgi devam

  terimler Finansal Derinleşme:Toplumun her kesimine daha geniş hizmet seçeneklerinin ulaşabilmesini sağlayacak finansal hizmetle devam

  terimler Finansal Kiralama (Leasing):1- İşletmelerin orta vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılan finansman tekniğidir. devam

  terimler Finansman:İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan sermayeyi bulma ve bu sermayenin yö devam

  terimler Finansman Bonoları:İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli se devam

  terimler Fiyat Adımı:Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. devam

  terimler Fiyat Ayırımcılığı:Belirli alıcılara diğerleri karşısında üstünlük sağlayan faaliyet. devam

  terimler Fiyat Destekleri:Hükümetin çiftçilere kötü hava koşulları ve aşırı üretim gibi etkenlerle başa çıkabilmeleri için y devam

  terimler Fiyat Endeksleri:Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. devam

  terimler Fiyat İstikrarı:Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik biri devam

  terimler Fiyat Kotasyonu Vermek:Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satı devam

  terimler Fiyat Marjı Fiyat Aralığı:Her hisse senedi için, seans içinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyatlar o hisse senedi i devam

  terimler Fiyat Önceliği:Hisse Senetleri Piyasası'nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirl devam

  terimler Fiyat Saptama:Genellikle tek bir piyasaya egemen olan birkaç büyük şirketin piyasa disiplininden kurtulmak amacı devam

  terimler Fon:1- Para, mal, şirket sermayesi, kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para. 2 devam

  terimler Fonlama:Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alar devam

  terimler Foreks:Dövizlerin birbiri karşısında alınıp satıldığı piyasalardır. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın