Eğitim Sitesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler Reeskont:1- İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş olan kıymetleri devam

  terimler Reeskont Oranı:Ticaret Bankalarının Federal Rezerv Bankalarından borç almak için ödedikleri faiz oranı. devam

  terimler Referans Fiyat:Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas te devam

  terimler Rehin:Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borç ödenince geri devam

  terimler Repo (Repurchase Agreement):1- Bankaların kısa vadeli fon toplamak, kişi ve kurumların nakit fazlalıklarını değerlendirmek ama devam

  terimler Resesyon:1- Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin o devam

  terimler Resmi Müzayede Pazarı:Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak risk sermayesi yatırımlar devam

  terimler Revalüasyon:Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasını devam

  terimler Reverse Repo:Bir kıymetin belli bir tarihte, belli bir orandan geri alım vaadi ile satımını ifade eder. Merkez devam

  terimler Reyting:İhraçcıların (şirket, devlet, vs.) ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin (tahvil, devam

  terimler Rezerv Para (Hard Currency):Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cins devam

  terimler Risk:İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır. devam

  terimler Risk Primi:Bir yatırım aracının taşıdığı risklerin fiyatlara yansıması risk primidir. Riskli bir yatırım arac devam

  terimler Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı:Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonus devam

  terimler Risk Yönetim Sistemi:Yönetim kurulunun, bankanın gelecekteki nakit akımlarını içeren risk- getiri yapısını, buna bağlı devam

  terimler Risk-Getiri:Bir yatırımın öngörülen getirisi karşılığında mevcut riskini ifade eder. Risk genelde yatırımın ge devam

  terimler Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR)):Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği devam

  terimler Riskten Kaçınma:(Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral: Bir yatırımcının risk karşısında takındığı ta devam

  terimler Riskten Korunma (Hedging):Yatırım riskine karşı korunmak amacıyla finansal pazarlardaki araçları etkin ve doğru bir biçimde devam

  terimler Rücu:Geri dönme, cayma devam

  terimler Rüçhan Hakkı:Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri devam

  terimler Rüçhan Hakkı Pazarı:Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelik devam

  terimler Sabit Döviz:Belirli bir ülkenin ulusal parasının, belli bir parite üzerinden konvertibl (Konvertibilte) bir dö devam

  terimler Sabit Döviz Kuru Sistemi:Çeşitli ülkelerin paraları arasındaki kur oranı düzeyinin önceden saptandığı ve arz ve talepteki o devam

  terimler Sabit Getirili Menkul Kıymetler:Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır. devam

  terimler Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System):Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu d devam

  terimler Saklama Hizmeti (Custodian Service):Tahvil, bono, altın ve benzeri kıymetlerin sahip olan kişi veya kurum adına bir sözleşme çerçevesi devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın