Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Çağrışım:Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, birlik, yakınlık ya da karşıtl devam

terimler Çağrışımsal Alan:Çağrışım yoluyla aralarında anlamsal ya da biçimsel bağlantılar kurulabilen kavram ve sözcüklerin devam

terimler Çapraz Kafiye:Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı di devam

terimler Çaprazlama:Bir cümlede ya da bir dizede daha önce geçen sözcüklerin sırasını, değişik ya da karşıt anlam vere devam

terimler Çehov Tarzı Hikâye:Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumunu anlatan, günlük ve sıradan olaylardan ve devam

terimler Çevrikleme:Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek elde edilen sözcüklerden her biri. Örneğin: Masa, asm devam

terimler Çok Bağlaçlılık:Eş görevli ya da benzer işlevli öğelerin bağlaçlarla art arda sıralanma durumu. devam

terimler Çokanlamlılık:Bir sözcüğün birden fazla anlamı yansıtır duruma gelmiş olma durumu. devam

terimler Çözümleme Romanı:Olaydan çok olaya karışan kişilerin ruhsal durumlarını bir takım çözümlemelerle yansıtmayı amaçlay devam

terimler Dadaizm:Tristan Tzara ve arkadaşlarınca Fransa'da geliştirilen, 1916'da dil ve estetik kurallarını tanımay devam

terimler Dağınıklık:Söylenenlerin birbirini tutmayıp bütünlükten yoksun olma durumu. devam

terimler Dandizm:Yapmacık üslup. Bu üslup sanatçıların taklit edilmemek amacıyla kullandıkları üsluptur. devam

terimler Darayak:Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma ya da atışma sırasında devam

terimler Darb-ı Mesel:Meydana gelen bir durumu, olayı bir örnekle anlatmakta kullanılan kalıplaşmış, anlamlı sözler. Dur devam

terimler Dekadan:Fransa'da, 19. yüzyılda natüralizime kaşı çıkan simgecilik akımına öncülük eden sanatçılara verile devam

terimler Dekanlık:Edebiyatı soysuzlaştırdıkları öne sürülen sanatçı ya da akımlara verilen isim. Örneğin Ahmet Mitha devam

terimler Delâlet:Söz ile anlam arasındaki bağlantı. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırd devam

terimler Deneme:Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşünüşlerini iddiasız, kesin hükümlere var devam

terimler Destan:1. Yunanca Epos şiirinin karşılığı olan bu kavram, toplumların belleklerinde derin izler bırakmış devam

terimler Devr Ya Da Devir:Tasavvufa göre, yaratılış (madde) ve sona eriş (mead) arasındaki safhaları anlatan sistem. Tasavvu devam

terimler Devrikleme:Sözcüklerin cümle içinde olağan sıralanış biçimlerine uymayan kullanımı. devam

terimler Devriye:İnsanın ve evrenin Tanrı'dan gelip tekrar Tanrı'ya dönmesi görüşünü temel alan devir kuramını anla devam

terimler Deyim:Çoklukla gerçek anlamlarının dışında bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözler. En az iki sözcükle kuru devam

terimler Deyiş:Türk halk edebiyatında hece vezniyle söylenen şiirler. Türkü, destan, koçaklama, güzelleme, taşlam devam

terimler Deyişme:Halk edebiyatında âşıkların karşılıklı şiir söylemesi. Atışma da denir. En az iki âşık kendi kendi devam

terimler Dışavurumculuk:Sanat ve edebiyat ürünlerinde iç gerçeğin ve iç yaşantının önemli olduğunu; bunu dışa yansıtmak ge devam

terimler Dibâce:Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin yazılış nedeni ile içeriğini devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın