Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerSözcük Sanatları: Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

  terimlerSözlük: Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların

  terimlerSurname: Divan edebiyatında sünnet, düğün, şenlik gibi olayları anlatan şiir şeklinde oluşturulan yapıt.

  terimlerŞaheser: Nesilden nesile geçen, benzeri yazılamayan yüksek değerdeki edebi eser. Şaheserlerin başlıca özellikleri şöyle sıralanır: Zengin bir kült

  terimlerŞair: Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse, ozan.

  terimlerŞairanelik: Özellikle şiirde belirli sözcüklerin kullanıla kullanıla kalıplaşma, sözcüklerin duygusal ve çağırışımsal anlatımları yönünden taz

  terimlerŞarkı: 1- Divan edebiyatında Türklerin kattığı, dörtlükler halinde ve bestelenmek için yazılan bir nazım şekli. 2- Divan edebiyatında murabbad

  terimlerŞathiyat: Tekke edebiyatına özgü bir şiir biçimi. Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan deyişlere verilen ad.

  terimlerŞathiye: Allah'la senli benli, onunla söyleşircesine yazılan tasavvuf edebiyatı nazım türü.

  terimlerŞatranç: 19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

  terimlerŞehrengiz: Bir şehrin güzelliklerini anlatan eser.

  terimlerŞiir: Dilin doğuşuyla oluşmaya başlayan; bütün edebiyat türlerine kaynaklık eden en eski edebiyat türü. En belirgin özelliği ritme dayanm

  terimlerŞişirme: Sözlü ve yazılı anlatımda ele alınan, üzerinde durulan bir sorun, durum ya da herhangi bir konuyu gereksiz ayrıntılarla ele alma, onu aşır

  terimlerŞive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelliği.

  terimlerŞiveye Mugayeret: Şivesizlik. Dili kuralları dışında kullanmak. Türk dilini iyi bilmemekten, dilimizin özelliklerini gözönüne almaksızın yabancı dillerdeki

  terimlerTa'kid: İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi ta'kid: Bir cümlede kelimelerin yerli yerine kullanılmamasından do

  terimlerTa'rifat: Mevki sahipleri ve bazı görevlileri tasvir eden şiirler. Divan edebiyatı nazım türüdür. Birkaç beyitlik bendler halinde yazılırlar. Sâfi K

  terimlerTa'şir: Bir gazelin her beytinin veya bir beytinin üzerine sekiz mısra eklenerek yapılan mu'aşşerdir. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Edebiyatımızda

  terimlerTaç Beyti: Kasidede şairin adının geçtiği beyit.

  terimlerTahmis: Bir gazelin beyitlerine ücer mısra eklenerek oluşturulan şiir.

  terimlerTakti: Aruzla yazılmış bir şiiri kalıplara ayırma.

  terimlerTanık Gösterme: Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı açımlayıp geliştirmek için üzerinde durulan konuda tanınmış, uzman bir kişinin ad

  terimlerTanımlama: Sözlü ya da yazılı anlatıda düşünceyi geliştirme yollarından biri. Nitelik ve özellikleriyle bir kavramı belirleme, işlevini gösterme ya

  terimlerTanzimat Edebiyatı: 1860'da Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne yönelmeyi, Bat

  terimlerTardiye: Muhammesin, beşinci satırı öbürleriyle kafiyeli olmayan türü.

  terimlerTarih: Divan edebiyatında şairlerin doğum, ölüm, büyük bir yapı ya da önemli olayları belirtmek amacıyla sürdürdükleri gelenek.

  terimlerTarihsel Roman: Romanların kişiler ve konularına göre yapılan ayrımlama açısında adlandırılan bir roman türü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın