Eğitim Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerTeknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapılmasına ait yönetmelik.

  terimlerTeknoloji: İnsanın doğa ile savaşımından geliştirdiği yöntem ve araçlar.

  terimlerTektonik Deprem: Levhaların hareketi sonucu meydana gelen depremler "tektonik" depremler olarak nitelendirilir ve bu depremler çoğunlukla levha sınırlarında olu

  terimlerTekzip: Yalanlamak. Yalan olduğunu söylemek. İnkar, veto.

  terimlerTellallık Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin ist

  terimlerTembih: Uyarma; uyarı, ikaz, Öğüt.

  terimlerTeminat Mektubu: Bankaların müşterisinin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişi ve kuruluşlara verdikleri yazılı güvence. Teminat mektuplar

  terimlerTemlik: Devir. Mülk olarak verme.

  terimlerTemsil Giderleri: Belediyelerin görevleri ile ilgili olmak şartıyla: a) Belde'de başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek. b) Kupa ve

  terimlerTemyiz: İlk derece mahkemesinin yasaya aykırı karar vermesi, yetkili olmaması, yargılama yöntemine aykırı karar vermesi gibi durumlarda, kararın bozu

  terimlerTerkin: Silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi.

  terimlerTesellüm: Teslim. Verilen bir şeyi alıp kaydetmek, teslim almak.

  terimlerTevdi Etmek: Vermek; bırakmak; sunmak.

  terimlerTevhid: Birleştirme. Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini

  terimlerTıbbı Atık: Ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış

  terimlerTicaret Alanı: İmar Planlarında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgeler.

  terimlerToplam Kalite Yönetimi: Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin, işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile en optimum ma

  terimlerToplantı Dönemi: Meclisin olağan toplanma dönemleri.

  terimlerToplu İş Sözleşmesi: Hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, işçi sendikası ile işverenler veya işveren sendik

  terimlerToplu İş Uyuşmazlığı (İş Uyuşmazlığı): Toplu sözleşme sürecinde veya toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olmasından sonra, uygulamada ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve sorunlar.

  terimlerToplu Pazarlık: İki veya daha fazla kişi ya da gruptan oluşan tarafların, kendi aralarındaki münasebeti, bir düzene kavuşturarak, sosyal taraflarca (çalışm

  terimlerToplu Taşıma veya Toplu Taşımacılık: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan araçlar ile bu maksatla kurulan kara, d

  terimlerToplum: Sürekli bir arada yaşayan ve varlıklarını sürdürebilmek için birbirlerine muhtaç olan, temel ihtiyaçlarının giderilmesinde ve sosyal sorun

  terimlerToplum Kalkınması: Ekonomik ve kültürel gelişmeyi sağlamak üzere bir bölgeyi kapsayan çalışmaların tümüdür. Toplum Kalkınması, yerel toplulukların, ekono

  terimlerToplumsal Dayanışma: Bir toplumsal grubun ya da toplumun üretim yapısı, kurumları ve değerlerinin birbiriyle tutarlı olması durumu.

  terimlerToplumsal Değişme: Bir grubun, organizasyonun, topluluğun ya da toplumun bir biçimden diğer bir biçime geçiş süreci.

  terimlerToplumsal Hareketlilik: Mobilite. İnsanların farklı toplumsal düzeylerdeki veya mevkilerdeki hareketi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   29 30 31 32 33 34 35   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın