Eğitim Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAsit Yağmuru: Esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden kaynaklanan, sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emisyonl

  terimlerAskeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisi

  terimlerAsma Kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m. olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlant

  terimlerAstronomik: Azami, Geniş, Fazla, Çok.

  terimlerAstronomik Değerler: Astronomik enlem, astronomik boylam ve astronomik azimut değerleri.

  terimlerAtamaya Yetkili Amir: Gerekli koşulların varlığı durumunda bir personeli işe alma yetkisine sahip, kurumun üst yöneticisi.

  terimlerAtık: Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler.

  terimlerAtık Su: Konutların pis su ve lağım sularından, endüstriyel sıvı atıklardan ve sel sularından kaynaklanan sıvı atık.

  terimlerAtık Su Yönetimi: İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, atık suyun izlenmesi, işlenmesi ve tasfiyesiyle ilgili sistemler geliştirilmesi ve uygulanmas

  terimlerAtık Yönetimi: Hafriyat toprağı ile inşaat / yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanıl

  terimlerAtlas Yöntemi: Ülkelerin milli gelirleri dolara çevrilirken, cari yılın döviz kuru ile önceki yılın döviz kurlarının ortalamasının alınmasıdır.

  terimlerAvan Proje: Tatbikat projelerinin yapılmasına esas teşkil eden 1 /200, 1 /100 veya daha büyük ölçeklerde, yürürlükte bulunan plan ve yönetmeliklere gö

  terimlerAvans: 1) Alacaktan bir kısmının vaktinden önce ödenmesi. 2) Bir iş veya hizmetin yerine getirilmesi için iş veya hizmetin yapılmasından önce veri

  terimlerAvrupa Kentsel Şartı: Avrupa'yı kapsayan; halk ve yerel yönetimlere yönelik olan bu konsept, yerleşimlerdeki yaşamın daha da iyileştirilmesini amaçlayan ve dört te

  terimlerAYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezi. Şehrin içme suyu ve kanal projeleri ile Elektrik, Gaz, Telefon, TV Bağlantı Hatları Projeleri, Hafif Raylı Siste

  terimlerAylık Katsayı: Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile sözleşmeli personelin malî hakları ile sosyal yardımların belirlenmesinde esas alınan gösterge rakaml

  terimlerAynî: Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen.

  terimlerAyni Haklar: Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

  terimlerAyni Sermaye Taahhüdü: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla dev

  terimlerAynî Yardım: Mal veya eşya olarak yapılan her türlü yardım.

  terimlerAyniyat: Kullanılmaya veya harcanmaya elverişli olup taşınabilen ve para eden şeyler.

  terimlerAyniyat Tesellüm Makbuzu: Kurumca bastırılarak Alındı Kayıt Defterine kaydedilen, cilt, seri ve müteselsil sıra numaralı , malın teslim alındığını gösteren makbu

  terimlerAyrık Nizam: Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamı.

  terimlerAzami Bina Alanı: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alan.

  terimlerAzl: Bir şeyi yerinden almak, işinden ayırmak, makamından ayırmak, görevden almak.

  terimlerBağımsız Bölüm: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre; bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı k

  terimlerBakıma Muhtaç: Kişinin, bedensel hareket edebilirliğinde otaya çıkan fonksiyonel kısıtlamalar ve engeller (felç; kişinin iç organlarında veya duyum organla

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın