eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKamu Kurumu Alanları: Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımını gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını ve askeri alanları veya yapı ölçe

  terimlerKamu Malı: Kamu idare ve kurumlarının gerek kamunun doğrudan kullanımına ayrılmış, gerekse nitelikleri gereği veya hizmetin amacına uygun düzenlenmiş

  terimlerKamu Mali Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve s

  terimlerKamu Malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.

  terimlerKamu Personeli: Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı dön

  terimlerKamu Sağlığı: Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum.

  terimlerKamu Tüzel Kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve

  terimlerKamu Yararı: Kamunun gereksinmeleriyle veya ulusal birliğin, devletin gereksinmeleriyle ilgili olan ve bunları karşılayan, topluma, ulusa, devlete istifadeler

  terimlerKamu Yönetimi: Toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluşturulan organizasyon olan devletin işlevsel ve yapı

  terimlerKamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan

  terimlerKamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.

  terimlerKanal: Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğal ya da yapay oluşum.

  terimlerKanalizasyon Ana Boruları: Atık suyu kanallardan toplayan ve ana kanallara ileten, çapı geniş lağım kanalları.

  terimlerKanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, kanunda belirtilen şekilde kanalizasyon tesisi yapılması

  terimlerKanalizasyon Sistemi: Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım.

  terimlerKanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şekilde kabul edilmiş bulunan genel, sürekli, soyut ve yaptırım gücü

  terimlerKanun Hükmünde Kararname: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kanunla (Yetki Kanunu) yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yetki kanunu çerçevesinde belli kon

  terimlerKanun Tasarısı: Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı.

  terimlerKanun Teklifi: Meclis üyelerinin (münferit veya müşterek olarak) hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları kanun taslağı.

  terimlerKanuni İdare İlkesi: idarenin yasalara ve her türlü hukuk kuralına uyması ilkesi. Kanunsuz Emir: Kamu görevlerinde herhangi bir sıfat ve biçimde çalışmakta olan

  terimlerKâr: Gelir ile gider arasındaki olumlu fark.

  terimlerKarar: Bir konu üzerinde bir kişinin, kendi düşüncelerinden yola çıkarak ulaştığı sonucu ya da bir grubun, bir konu üzerinde görüşüp tartış

  terimlerKardeş Şehir: Belediyenin, bir başka belediye ile işbirliği anlaşması yapması durumunda iki belediyenin birbirlerine göre elde ettikleri pozisyon.

  terimlerKarine: İpucu, belirti; bilinmeyenden bilinene doğru götüren bulgular.

  terimlerKariyer: Bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümü.

  terimlerKariyer Basamakları: Bir çalışanın iş yaşamı boyunca geçirdiği ve araştırma, yerleşme, orta kariyer, geç kariyer ve iniş şeklinde isimlendirilen beş kariye

  terimlerKariyer Geliştirme: İnsanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geli

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın