Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Kadmos Dağı:Honaz Dağı'nın antik ismi. Mitolojiye göre, Kadmos aynı zamanda toprak ana Gaia'nın titan oğludur. devam

terimler Kalem İşi:Yapıların genellikle iç yüzeylerinin bezenmesinde kullanılan bir süsleme türü. Boya, taş, ahşap yü devam

terimler Kalkolitik Çağ:Bakırtaş Çağı'na verilen ad. Khalkos=Bakır ve Lithos=Taş sözcüklerinden türetilmiştir. Anadolu'da devam

terimler Kanalis:İon başlığında abaküsün altında iki volütü birleştiren dış ya da içbükey aralık. devam

terimler Karanlık Çağlar (Hıristiyan):Genel olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun M.S. V. yüzyılda yıkılmasından sonra ve IX. ya da X. yüzy devam

terimler Karanlık Çağlar (Yunan):Yunan tarihinin, M.Ö. XII. yüzyılda Miken saraylarının yıkılmasından sonraki ve VIII. yüzyılda Ark devam

terimler Karia Bölgesi:Antik dönemde Batı Anadolu'da kıyı kesimde Köyceğiz ve Dalaman (İndus) Çayına uzanan, iç kesimlerd devam

terimler Karolenj:Charlamange (şarlman) döneminde (9. yüzyıl) gelişmiş olan sanat üslubu. devam

terimler Karum:Asurlularda büyük ticaret merkezlerine ve limanlara verilen ad. devam

terimler Karyatid:Sütun işlevi gören genç kız heykeli. devam

terimler Kasnak:Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen yada yuvarlak olan kai devam

terimler Katagogion:Eski Yunanistan'da Epidauros ve Delphoi gibi birkaç yerde rastlanılan konuk evlerine verilen ad. B devam

terimler Katakomp:Yeraltı mezarı, Katakomplar, ilk Hıristiyanların gizlice toplanıp ayin yaptıkları yerlerdi. devam

terimler Katarizm (Albigensçilik):Bu isim, Yunanca 'saf-katıksız' anlamına gelen 'Kathar' sözünden gelmektedir. Ortaçağ Avrupa'sında devam

terimler Katedral:Piskoposluk kilisesi. Genellikle boyut açısından normal kiliselerden daha büyüktür. devam

terimler Kavsara:Portal (taçkapı), mihrap gibi yerlerin yarım kubbeye benzeyen üst bölümü. devam

terimler Kaya Mezarı:Bir yamaçta kayaya oyulmuş bir oda ya da odalardan oluşan, çoğu kez bezemeli bir fasada sahip meza devam

terimler Kemer:Dairesel, örgülü ara taşıyıcı ve bezeme öğesi. Düşey kuvvetleri eğri kuvvetlere çevirip kemer ayak devam

terimler Keramik (Seramik):Erken Neolitik Çağ'da, M.Ö. VII. bin yılın başlarında insanoğlunun doğada rahatlıkla ve bolca bulu devam

terimler Kesit:Arkeolojik kazılarda açılan açmaların dört bir yanında oluşan çukur duvarlarına verilen ad. Kesitl devam

terimler Kesme Taş:Düzenli yontulmuş taş. Hem duvar öğesi hem bezeme için düzenli işlenmiş taş ve bu taşlarla örülmüş devam

terimler Kibyra Conventus:Antik dönemde Phrygia Bölgesi kentlerinin bir kısmını da içine alan Kibyratis olarak ta adlandırıl devam

terimler Kilikia Bölgesi:Antik dönemde Mersin İli sınırlarını içine alan bölge. devam

terimler Klaros:Sparta'da dünyaya gelen her yurttaşa işlenmek üzere verilen toprak parçası. devam

terimler Klasik Arkeoloji:Bu uzmanlık dalı en genel anlatımla, Eski Yunan ve Latin dillerinde yazılı kayıtlar bırakan ulusla devam

terimler Klasik Dönem:M.Ö. 480-330 yıllarını içine alan sanatın ulaştığı altın çağı ifade eden dönem. Genellikle, Yunan devam

terimler Klerukhia:Fakir Yunan yurttaşlarının yaşayabilmesi için oluşturulan kolonilere verilen ad. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın