Eğitim Siteleri

Organik Tarım Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Organik Tarım Teknikeri

Organik Tarım Teknikeri

ORGANİK TARIM TEKNİKERİ

 

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

? Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür,

? Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar,

? Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal üretim yapar,

? Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanır,

? Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler,

? Organik ilaçlama yapar,

? Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar, (sulama işlemlerinde atık ve arıtma suyu kullanmamak vb. yöntemlerle.)

? Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder,

? Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar,

? Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler)

? Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar)

? İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler ( İlaç ve pulverizatör)

? Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Ürün toplama ve depolama aletleri, traktör, Hasat ve harman makineleri, Ölçme ve kontrol aletleri, çapa, tohumlar, fidanlar ve aşılar)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Organik tarım teknikeri olmak isteyenlerin;

? Kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına ilgili,

? Bitki yetiştirmeye ilgili,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Dikkatli, sorumlu ve dışa dönük,

? İnceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen,

? Düzenli ve kurallara uygun çalışan,

? Risk alabilen,

? Sorunlara çözüm üretebilen,

? Doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip,

? Bedence sağlam

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ile tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ise kapalı alanlarda çalışırlar.

 

Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler.

 

Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, ziraat mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, Ekolojik Tarım Derneği (ETO) ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Organik Tarım " bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar ""Organik Tarım "" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Ayrıca, yaz döneminde staj yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Organik Tarım" önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler.

 

Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Koşulları uyan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Staj süresince işletmelerde öğrencilere değişen miktarda ücret verebilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.

 

Kamu sektöründe çalışanlar en çok asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alabilirler. Özel sektörde ise yapılan anlaşma ve sözleşmeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Organik tarım önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı olduklarıtakdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Organik tarım alanında kendi firmasını kurarak iç ve dış pazarlarda satış yapabilirler. Ayrıca organik tarım alanında kontrol yapan ve sertifika veren yetkili kuruluş olma imkanı vardır.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Ziraat Mühendisi,

? Gıda Mühendisi,

? Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme teknikeri,

? Bitki Koruma teknikeri,

? Antep Fıstığı Teknikeri,

? Bahçe Ziraati Teknikeri,

? Bağcılık Teknikeri,

? Fidan Yetiştirme Teknikeri,

? Sebze Üretim Teknikeri,

? Seracılık Teknikeri,

? Subtropik İklim Bitkileri Teknikeri,

? Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

 

"Organik Tarım" programı; ülkemiz ve dünyada hızla gelişmekte olan organik tarım sektörünün destekleyici teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda mevcut bilgi birikimi, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik birikime sahip eleman yetiştirmek gayesi ile açılmıştır. Ayrıca başarılı öğrenciler AB Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde Almanya, Fransa ve Hollanda'da yaz stajlarını yapabilmektedirler.

Organik tarım ile doğal ürünler elde etmek amaçlanır. Organik tarım yapılan işletmelerin zincirleme şekilde yapılanmış kapalı işletmeler olması istenir. Bir başka ifadeyle, içerisinde hayvancılığın, bitkisel üretimin ve gıda ürünlerinin elde edildiği kapalı bir sistem olmaları tercih edilir.

Organik tarım (ekolojik tarım, biyolojik tarım) Dünya'da özellikle 1970'li yıllarda başlayan ve 1990'lı yılların ortalarına kadar etkisini sürdüren yoğun tarımsal girdi kullanımının yarattığı çevre ve sağlık sorunlarının giderilmesinde önemli bir alternatif üretim sekli olarak tanımlanabilmektedir.

Diğer yandan, organik tarım sadece bir gıda ve gıda dışı üretim kaynağı olmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmanın, eko-turizmin, tarımın sürdürülebilirliğinin, biyolojik çeşitliliğin korunmasının, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin giderilmesinin de baslıca dayanağı ve ülkemizin tarımsal üretim yönünden dezavantajlı bölgelerinin, gözden hiç de uzak tutulmaması gereken bir tarımsal üretim modelidir.

Zaman içerisinde yoğun girdi kullanımının olumsuz etkileri tartışılmaya başlamış ve bu etkilerin boyutları bilimsel çalışmalarla da ortaya konulmuştur. Daha sonra özellikle gelişmiş ülkelerde toplum bilincinin insan ve çevre sağlığına yoğunlaşması, bu konuda bazı uluslar arası kuruluşların oluşması (Uluslar arası Organik Tarım Hareketleri federasyonu- IFOAM) organik tarıma yönelinmesi sürecini başlatmış ve hızlandırmıştır.

Ülkemizde organik tarımın gelişimi ise, Avrupa ülkelerinden gelen talepler dolayısıyla başlamıştır. 1984-1985 yıllarında ilk olarak kuru üzüm ve kuru incir organik olarak üretilerek Avrupa ülkelerine ihraç edilmiştir. Gerek miktar gerekse tür açısından dış ülkelerden gelen talep ülkemizin organik üretim deseninde belirleyici rol oynamıştır. Organik tarım sektörünün yıllık büyüme oranı 1993-1998 yılları arasında ortalama %25 aratış kaydederken, 1998'den itibaren %30 civarında yıllık büyüme yaşandığı bilinmektedir. Türkiye'de organik üretim iç pazardan ziyade dış satıma yönelik yapılmaktadır.

Dünya gıda tüketiminde tüketicinin bilinçlenmesi sonucu sağlıklı ve dengeli beslenmeye olan yönelme oldukça artmaktadır. Ülkemizin uygun toprak varlığı ve ekolojik potansiyeli, coğrafi konumu ülkemize tarım ürünleri dış satımında yüksek oranda ekonomik girdi sağlayacaktır. Avrupa Birliğine üyelik sürecinde birlik ülkeleri ve gelişmiş ülkelerdeki gelir seviyesi yüksek ve bilinçli tüketiciye yönelik organik tarım ürünlerini üretmede alt yapı oluşturmak, bu üretimin geleceğinin planlanmasında oluşacak mesleki eğitimli yetişmiş ara eleman temin etmek, bölümün ve mesleğin gelişimini belirleyicidir.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tüdgem Genel Müdürlüğü

? Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu (Konya)

? Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği-İzmir (www.eto.org.tr)

? T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tüdgem Genel Müdürlüğü (www.tarim.gov.tr)

? Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu (Konya)

? Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği-İzmir (www.eto.org.tr)

? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,

? Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu, (IFOAM)

? Organik Tarım ile uğraşan özel firmaların internet sayfaları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :6565 kez

tags organik tarım teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Organik Tarım Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA