Eğitim Siteleri

Kaymakam HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Kaymakam

Kaymakam

KAYMAKAM

 

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir.

 

GÖREVLER

 

Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.

Başlıca görevleri:

? İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,

? Valinin emirlerini uygular,

? İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,

? Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,

? Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Bilgisayar,

? Diğer büro malzemeleri,

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kaymakam olmak isteyenlerin;

? Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

? Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,

? Yeniliklere açık, yaratıcı,

? İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip,

? Sürekli kendini geliştirme çabası içinde olan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emniyet çalışanlarıyla, askeri üst düzey yöneticilerle, memurlarla etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Görev yaptığı ilçe belirli sürelerde değişir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin ön eğitimi üniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

Yukarıdaki fakültelerden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmaları durumunda İçişleri Bakanlığınca yapılacak Kaymakamlık sınavına girebilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin ön eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Lisans programlarını bitirenler doğrudan kaymakam olamamaktadırlar. Kaymakamlık mesleğine girebilmek için öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanmak gerekmektedir. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca bir yarışma sınavı yapılmaktadır. Sınava girebilmek için aranan genel ve özel nitelikler şunlardır.

Genel Nitelikler:

1- Türk Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum olmamak.

3- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.

4- Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)

Özel Nitelikler :

1- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2- Giriş sınavının yapıldığı yıl itibariyle, ay ve gün hesaba katılmaksızın 30 yaşını geçmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerinden sonra açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)

3- Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyetli bulunmak ve bu hususlarda herhangi bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin sağlık kurullarından alınacak raporla belirtilmiş olmak.

4- Yapılacak soruşturma sonunda Mülki İdare Amiri olmaya engel teşkil edecek kişisel veya ailevi kötü sanı bulunmadığı kanıtlanmış olmak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin ön eğitimi 4 yıldır.

Mesleğin ön eğitiminde meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

 

Sınav sonucunda kaymakam adayları, yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde bir yıl süre ile bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek veya yüksek lisans eğitimi yapmak üzere yurtdışı olmak üzere toplam üç yıllık staj devresine tabi tutulurlar.

Kaymakam adayları, 6 aylık birinci il merkez stajını, kaymakam refikliğini (yardımcılığını) ve mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını tamamlayarak, görevde en az bir yılı doldurduklarında vali tarafından değerlendirilebilirler. Vali her adayın görevine karşı olan ilgisini, işine devam durumunu, kişiliği, bilgi ve becerisini, kaydettiği gelişmeleri, temsil kabiliyetini, halkla ilişkilerini, kılık-kıyafetini, refiki bulunduğu kaymakam ve mülkiye müfettişlerinin raporlarını göz önünde tutarak kanaatini olumlu ya da olumsuz şekilde İçişleri Bakanlığına yazılı olarak bildirir.

Olumlu sicil almış ve başarılı görülmüş kaymakam adaylarının bakanlıkça asaleti tasdik edilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Mesleğin ön eğitimini tamamlayanlar mezun oldukları alana göre değişen lisans diploması alırlar.

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınav sonucunda kaymakam adayı 3 yıllık staj sonrasında başarılı olursa "Kaymakam" unvanını alır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sınavda kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5. sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra "Mahrumiyet Bölgesi" diye nitelenen 6. sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4. sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3., 2. ve 1'inci sınıf ilçelere kaymakam veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik makamına Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.

Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak ilçelerde veya İçişleri Bakanlığı'nın Merkez Teşkilatlarında çalışabilirler. Kaymakam ilçenin en büyük Mülki Amiridir.

Kaymakamlık mesleğine 24.11.1991 tarihine kadar sadece erkek elemanlar alınmıştır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikle bayanlar da kaymakam adaylığı sınavına kabul edilmiştir.

Türkiye'de ilçe sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak kaymakama duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Temel eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrencilerde vardır. Öğrenim süresince eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir.

Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar.

 

EĞİTİM SONRASI

 

İlk göreve başlayan bir kaymakam adayının ücreti yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Çalışma süresi arttıkça aldığı ücret buna paralel olarak artmaktadır. Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, temininde güçlük zammı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar alırlar.

Kaymakamlar, devlet memurları yasasına göre maaş ve yan ödeme almanın yanı sıra, kaymakam olarak bir ilçeye atandığın da bulunduğu derecenin bir üstündeki dereceden maaş alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

-

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Kaymakam daha sonra vali yardımcısı ve vali olabileceği gibi üst dereceden bir başka yöneticiliğe atanabilir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı merkez örgütünde de görev alabilirler.

Kaymakamlar, vali yardımcısı, vali, müsteşar vb. idari kademelere yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Vali,

? Müfettiş,

? Yönetici,

? Hakim,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? İçişleri Bakanlığı web sayfası,

? Meslek elemanları

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? 6 Temmuz 2011 tarih 27986 Resmi Gazetede yayınlanan "Kaymakam Adayları Yönetmeliği"

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :6781 kez

tags kaymakam meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Kaymakam İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA