Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Jeoloji Mühendisi Hakkında Bilgi

MESLEK: Jeoloji Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

 

Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,

▪ Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,

▪ Jeotermik (sıcak su) enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır,

▪ Doğal afetlerin (heyelan, deprem, su baskını gibi) nedenlerini araştırır, bunların zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar,

▪ Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve en aza indirilmesi için çözümler üretir,

▪ Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,

▪ Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,

▪ Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, havaalanı, tünel, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,

▪ Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Jeolog çekici, altimetre (yükseklik ölçer), pusula, lup (büyüteç), topografik harita,

▪ Laboratuar araç ve gereçleri,

▪ Topografik ölçüm aletleri,

▪ Çeşitli çizim araç-gereçleri,

▪ Uydudan çekilen yeryüzüne ait uydu fotoğrafları,

▪ Uçaktan çekilen yeryüzüne ait hava fotoğrafları,

▪ Sondaj makineleri,

▪ Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;

▪ Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı,

▪ İnceleme ve araştırma merakına sahip,

▪ Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide, şantiyelerde, çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak vb. ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları yaparlar. Büro ortamında harita okunması, çizilmesi ve araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar. Jeoloji mühendisleri arazi çalışmaları sırasında aylarca arazide kalırlar ve zaman zaman çadırlarda yaşarlar. Bu nedenle yaşamlarının düzenli olduğu pek söylenemez.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Jeoloji mühendisliği eğitimi üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin "Jeoloji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Jeoloji Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Eğitimin ilk yılında diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi fizik, kimya ve matematik dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda mühendislik dersleri ağırlıklı eğitim verilir.

▪ Eğitim sırasında staj vardır. Son sınıfta tez çalışmaları daha ağırlıklı devam etmektedir. Tez çalışmalarında başarılı olamayan öğrenci mezun olamamaktadır. Öğrenciler, staj çalışmalarını çoğunlukla kamu kurumlarında yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Jeoloji Mühendisliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı daha iyi ve bilinçli kullanmamız ülke ekonomimiz için bir zorunluluktur. Ayrıca, hızlı bir kentleşme sürecinde olan ülkemiz için sağlıklı imar projelerinin üretiminde Jeoloji Mühendislerinin görüşleri büyük önem taşımaktadır.

3213 sayılı Maden Yasası gereği jeoloji mühendisleri arama ve ön işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasında maden mühendisleri ile birlikte çalışmaktadırlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar yoğun olarak Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası, Türkiye Petrolleri A.O. gibi kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

 

Son yıllarda mezunlar arasında bankacılık sektörüne talep artmıştır. Yabancı dil, bilgisayara yatkınlık ve matematik bilgisi bu talebin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu konuda en büyük etkenlerin işsizlik sorunu ve öğrencilerdeki motivasyon eksikliği olduğu vurgulanmaktadır.

Mezun olan öğrencilerin işe girişlerinde hem kamu, hem özel kesim büyük ölçüde cinsiyet ayrımı yapmakta ve erkek elemanları tercih etmektedirler.

Jeoloji mühendisliğinde üniversiteye girişte bayanların oranı %20 civarında iken çalışma oranlarının çok düşük olduğu saptanmıştır. Gerekçe olarak, arazi ya da şantiye ortamında çalışma şartlarının bayanlara uygun olmadığı ileri sürülmekte ve işverenlerin kadın jeoloji mühendislerinin istihdamı konusunda oldukça çekimser oldukları gözlenmiştir. Ancak bu sorun yalnızca jeoloji mühendisliği alanına özgü olmayıp şantiye çalışmalarını gerektiren diğer mühendisliklerde de söz konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Jeoloji mühendisliği çok geniş çalışma alanı olan bir bilim dalıdır. İnşaat sektöründen madencilik, çevre, şehir ve bölge planlamaya kadar çeşitli çalışma olanakları bulunmaktadır. Baraj, gölet, köprü, tünel, yol ve insan yerleşimleriyle ilgili tüm altyapı ve inşaat projeleri, planlama faaliyetleri jeoloji mühendislerinin çalışma alanıdır. Mezun sayısına sınırlama getirilmesi, eğitimde kalitenin günümüzün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek düzeye yükseltilmesi ve jeolojik verilerin öneminin ve sağlayacağı ekonomik yararların anlaşılması işsizlik sorununu azaltacaktır.

Eğitim veren fakültelerin mezun sayısı mevcut kadroların üzerindedir. Ancak, eğitimde kalite farklılığı da gözlenmektedir. Gerek laboratuar ve teknik gereçlere sahip olmayan üniversiteler ve gerekse staj süresi (genelde kamu işyerlerinde) büro çalışması şeklinde geçtiğinden, öğrenciler, piyasanın istediği düzeyde yetiştirilememektedir.

Bazı üniversitelerde uygulamaya konulan uydu teknolojileri (uzaktan algılama) ve coğrafi bilgi sistemleri jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgi görmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu konuda yetişmiş elemana ihtiyaç olacağı dikkate alındığında bilgisayar uygulamaları ve mesleki bilgi ve becerileri gerektiren bu sektörde önemli iş potansiyeli bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

▪ Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

▪ İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. İşletme yöneticisi olabilir, İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetlerde yönetim kadrolarında görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği,

▪ Meteoroloji Mühendisliği,

▪ Maden Mühendisliği,

▪ İnşaat Mühendisliği,

▪ Çevre, Ziraat Mühendisliği,

▪ Jeofizik Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Jeoloji Mühendisleri Odası,

▪ Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni,

▪ Türkiye İş Kurumu Türk Meslekler Sözlüğü,

▪ Maden Tetkik Arama Enstitüsü,

▪ Ketin İ. 1982 Genel Jeoloji I. İ.T.Ü Kütüphanesi S.1096,

▪ İller Bankası Genel Müdürlüğü,

▪ Meslek elemanları.

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi - 2000,

▪ 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

▪ Üniversitelerin web siteleri

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2873 kez

tags jeoloji mühendisi mühendis meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Jeoloji Mühendisi ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA