Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İstatistikçi Hakkında Bilgi

MESLEK: İstatistikçi

İstatistikçi

İSTATİSTİKÇİ

 

Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen ve derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili deney düzenini ve örnekleme planını hazırlar,

▪ İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi (anket) hazırlar,

▪ Anketin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler,

▪ Anketi uygulayacak kişileri eğitir,

▪ Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,

▪ Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,

▪ Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar,

▪ Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar,

▪ Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştir.

▪ İstatistikçiler mevcut ve başkaları tarafından toplanan bilgilerin işlenmesi (sınıflandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması gibi) aşamasında da görev yaparlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar, istatistiksel paket programları,

▪ Hesap makinesi,

▪ İstatistik tablo ve cetveller.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İstatistikçi olmak isteyenlerin;

▪ Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme, soyut düşünme yeteneğine sahip,

▪ Derinliğine araştırmaya meraklı,

▪ Dikkatli, sabırlı,

▪ Ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İstatistikçiler genellikle büroda bilgisayar başında çalışırlar. Bilgi toplama aşamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı "Fen" ve "Fen-Edebiyat" fakültelerinin "İstatistik" bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Aktüerya eğitimine başlayabilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "İstatistik" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "İstatistik" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İstatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Bankalar, Emniyet Teşkilatı (özellikle trafik alanında) gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Üniversitelerin, istatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak, ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler.

İstatistik mesleği günlük yaşantı ve birçok bilim dalı ile iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte biyoloji, işletmecilik, demografi, ekonomi, mühendislik, sağlık, sigortacılık, pazarlama ve tüketim araştırması, tıp, yöneylem araştırması, psikoloji, sosyal bilimler ve kalite kontrol alanlarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye duyulan gereksinim daha da artmaktadır.

Antropoloji, arkeoloji, kütüphanecilik, hukuk ve politikada hali hazırda bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programların geliştirilmesinde istatistikçiler rollerini genişletmektedirler.

Meslekle ilgili eğitimlerinde teorik istatistik bilgisi yanında, uygulamalı istatistik ve bilgisayar programlama dersleri almaları nedeniyle istatistikçilerin çalışma alanları çok geniştir. Bilgisayar programcısı olarak çalışabilecekleri gibi analizler yapan planlama ünitelerinde, kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrolü aşamalarında, teknolojik gelişme aşamasında veya tarımla ilgili sektörlerde deney düzenleyici olarak görev alabilirler.

Gelecekte yasal değişiklikler sonucu kamu kurumları dışında istatistiki bilgi toplayan ve değerlendiren özel şirket ve danışmanlık bürolarının açılmasına izin verilmesi gündeme gelebilir.Çalışmalarda bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve fonksiyonlarının artması meslekte kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi sırasında, herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimin tamamlanmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa göreve başlayanlar teknik eleman olarak 8. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar.

Özel kuruluşlarda ise çok daha yüksek ücretle çalışma olanağına sahiptirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Mesleki eğitimini tamamlayan istatistikçiler kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere yükselebilirler (şef, müdür yrd., müdür vb).

İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Matematikçi,

▪ Sistem Analisti.

 

EK BİLGİLER

 

Matematiksel İstatistikçi: İstatistik biliminin matematiksel bazında araştırmaları yürütür, istatistiki çalışmaların metodunu tayin eder, ileriye dönük ekonomik ve istatistiki matematiksel hesaplamaları yapar.

Herhangi bir konu üzerinde meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel problemlerin çözümü için araştırma tekliflerini değerlendirir; olayları etüt eder, sebep sonuç ilişkilerini ortaya koyarak ortalama eğilimler üzerinde çalışır; olasılık, sonuç, varyans ve diğer matematiksel teorileri ispatlar, yeni istatistiksel metodolojiyi test eder ve düzenlemede bulunur; derlediği bilgiler ışığında metot tespiti yapar; bilgileri genelleştirir, teknik esaslara bağlar; anket ve analiz çalışmalarında kullanılacak formların dizayn çalışmalarını yapar; çok amaçlı sorular hazırlar; yapılacak çalışmaların mali yükünü hesaplar; çalışmalarda kullanılacak adam-saati tespit eder.

Uygulamalı İstatistikçi: Çeşitli konularda yorumlar yapmak için istatistiksel araştırmaları planlar ve yürütür, geliştirir, elde edilen istatistiki veriyi değerlendirir.

Araştırma yapacağı konuyu ve amacını belirler, örnek araştırmaları ve diğer istatistiki araştırmaları yönetir, konunun nesnel şartlarını inceler, çeşitli dönem ve ortamdaki değişken, sabit veriler ve göstergeleri tespit eder, tespit ettiği verilere dayanarak anket formu düzenler, yapılan anketlerden ve çeşitli kaynaklardan sağladığı bilgileri tablolara döker, veriyi analiz eder, çözümler, grafik, şema, rapor ve kullanıcılarca bilinen diğer uygun biçimlerde hazırlayarak kullanıma sunar.

Veri toplama, işleme, değerlendirme ve analizinde; biyoloji, tarım, demografi, sağlık, eğitim, fizik bilimi, mühendislik, ekonomi ve maliye gibi alanlardaki istatistiksel uygulamalarda uzmanlaşabilir.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

▪ Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :11150 kez

tags İSTATİSTİKÇİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İstatistikçi ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA