Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri

İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME TEKNİKERİ

 

Tarihi (Saray, Köşk) ve yeni teknoloji ile geliştirilmiş tüm bina ve mekanlarda iç mekan dekorasyonu ve süsleme objelerinin; üretildikleri ve kullanıldıkları tarihi, kültürel ve mimari değerlerinin korunmasına özen göstererek, teknik tadilat ve tamiratlarında orijinal özelliklerinin muhafazasıyla ilgili teknik bilgilerle donanımlı, gerektiğinde bunların benzerlerini yeni mekanlarda gelişmiş teknoloji ile yeniden tasarlayabilen kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ İş etüdü oluşturur.

▪ Özgün eskiz mekan düzenlemeleri yapar.

▪ Mekanların orijinal donatı(teçhizat) yerleşim taslak projesini hazırlar.

▪ Donatıların, orijinal yerleşim ve cephe görünüşlerini çizer.

▪ Ölçekli olarak donatıların perspektiflerini çizer.

▪ Mekanların orijinal donatı aksesuarlarını tarihsel, kültürel ve mimari dönemini dikkate alarak çizer, seçer veya belirler.

▪ Çalışmalarda teknisyen ve işçilerine teknik bilgi ve eğitim vererek ekip çalışmalarında yöneticilik ve önderlik eder.

▪ Bilgisayar destekli model çizimler yapar.

▪ İş güvenliği ve işçi sağlığı hususunda alınan önlemlerin uygulamalarında idari yetkililerle birlikte sorumluluk alır.

▪ Temel sanat çizimleri yapar.

▪ Kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli çalışmaları yapar.

▪ Resmi işlemlerde teknik sorumlu ve bilirkişi olarak görev yürütür.

▪ Gerektiğinde metraj ve keşifler yaparak işin düzgünlüğünü, sağlamlığını teknik kontrollerle gerçekleştirir.

▪ İç mekan metrajını çıkarır ve fonksiyonel tasarımlar yapar.

▪ Tarihi ve kültürel yapının muhafazası için mekan fotoğraf çekimlerini yapar.

▪ İhtiyaçlara göre özgün resim, desen çizimi veya mobilya tasarımını gerçekleştirir.

▪ Bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarından en az bir tanesine hakimdir

▪ (AutoCad ,Cad-Cam vb.)

▪ İç donatı mekânlarında kullanılan objelere ait malzeme bilgisine sahiptir

 

KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bilgisayar, Cetvel takımı

▪ Kalem, Lazer tarama ve ölçümlendirme cihazları, Rapido,

▪ Metre, Açı ölçer,

▪ Tüm kırtasiye malzemeleri,

▪ Fotograf makineleri,

▪ Fotokopi makinesi,

▪ Hesap makinesi,

▪ Mekan ile ilgili çeşitli tablo ve çizelgeler,

▪ İş programı,

▪ Nivo, mira, Jalon vs. gibi teknik teçhizat ve malzemeler.

▪ Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Sayısal akıl yürütme gücü olan,

▪ Şekiller arasındaki ilişkileri görebilme yeteneği yüksek,

▪ Yaratıcılığı olan ve görsel sanatlarla yakından ilgili,

▪ Eleştiriye ve yeniliklere açık,

▪ Başkaları ile işbirliği yapabilen,

▪ Sorumluluk sahibi, sabırlı, dikkatli,

▪ Tarih bilgisine ve tarihsel bir bakış açısına sahip,

▪ Hayal gücü zengin ve yaratıcı

▪ Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikerleri, tarihi veya teknolojik her türlü (Bina, Saray, Kasır, vs. gibi) mekanlarda görev yaparlar. İşin gereği ihtiyaç görülen çizimler genellikle büro ortamlarında gerçekleşiyor ise de tatbiki çalışmalar tadilat sahasında gerçekleştiğinden çalışma ortamı kirli,tozlu ve düzensizdir. İş genellikle yarı açık havada yürütülür. Mühendislerle, inşaat teknikeri-teknisyeni ve işçiler arasında teknik konularda eşgüdüm sağlar, gerektiğinde mimar ve taşeronlarla birlikte çalışır. İş yerinde hem malzeme ve teçhizatla hem de insanlara ilgilidir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının " İç Mekan Koruma ve Yenileme" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Mimari Restorasyon" olarak değişmesi nedeniyle, " İç Mekan Koruma ve Yenileme" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " İç Mekan Koruma ve Yenileme" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "İç Mekan Koruma ve Yenileme" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

 Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "İç Mekan Koruma ve Yenileme " önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kamu sektöründe işe girmek isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek zorundadırlar.

Özel sektörde talep olması halinde, işveren görüşmelerinden çıkacak sonuca göre; yönetici ve yönetici yardımcılığı alanlarında iş bulma olanakları mevcuttur.

Ülkemizde son dönemlerde uygulanmaya çalışılan kamu açıklarının kapatılması ve kamuda personel giderlerinin asgariye indirilmesi politikaları sonucunda kamu kesiminde iş bulma şansı oldukça azdır. Ancak, tarihi yapıların yoğun olduğu bölge ve şehirlerde restorasyon işlerinde iyi imkanlarla iş bulunabilir. Son yıllarda inşaat sektörü genişlediğinden ve özel kuruluşlarda iç mekan mimarisi önem kazandığından diğer meslek gruplarına göre işsiz kalma riski az olan sektörlerdendir

 

EĞİTİM SÜRECİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Koşulları uygun öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden, bazen de bazı resmi kurum ve kuruluşlarca veya bazı özel sektör vakıf ve işyerlerince öğrencilere sağlanan kredilerden yararlanırlar. Bu bölüm öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır. Bu sırada işletmenin durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte az da olsa gelir elde etme olanağı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimini tamamlayıp "İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri" olarak kamu kuruluşunda 10.derecenin 2.kademesinden göreve başlarlar.

Özel sektörde ilk işe girenler genelde asgari ücretin 2-3 katı kazançla işe başlasalar da gösterilen başarıya, tecrübeye ve sektörün durumuna ve işverenin beklentilerine göre asgari ücretin 6 ile 10 katı arasında (bazen de yabancı para karşılığında) kazanç elde ederler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

İç Mekan Koruma ve Yenileme önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Görev aldığı kurum veya kuruluşun yapısına ve vizyonuna göre, yönetici yardımcılığı veya uzman olarak çalışır. Sektörde ihtiyaca göre "İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikerliği" mesleğinde uzman eğitici olarak görev yapar.

 

BENZER MESLEKLER

 

 İnşaat Teknikerliği

 Teknik Ressam

 Yapı Teknikerliği

 Harita Teknikerliği

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

 İş organizasyonu yapar,

 Çevre koruma önlemleri alır,

 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

SORUMLULUK

 

 Görev aldığı her türlü Saray, Kasır, Bina vb. gibi mekanlarda bulunan dekoratif objelerin tamirat ve tadilatlarının orijinaline ve projeye uygun yapılmasına nezaret etmekten,

 Çalışmalarda kullanılan malzemelerin niteliği ve miktarlarının proje ve şartnameye uygun olmasını sağlamaktan, gelişmelerden sorumlu mühendisi bilgilendirmekten, mühendis kontrolünde ve emirleri doğrultusunda yapıların inşaat ve donatı çalışmalarını yürütmekten,

 Kontrolünde çalışan teknisyen ve işçilerin can güvenliği ve sosyal güvenliğini temin etmek ve koruyucu önlem almalarını sağlamaktan sorumludurlar.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

 

Çalışma sahasından kaynaklanan tehlikelere karşı dikkatli olunmalı, koruyucu önlemler alınmalıdır. İş güvenliği ve İş hukuku konularında bilgilendirilmeleri gerekir.

 

KAYNAKÇA

 

 Meslek elemanları.

 İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Sayarlar ve Tarihi yapılar Meslek Yüksek okulu,

 ÖSYM Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi

 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

 İlgili eğitim kurumları,

 Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

 Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1478 kez

tags İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME TEKNİKERİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA