eğitim sitesi

Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni

GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME TEKNİSYENİ

 

Denizde veya karada; gemi-gemi, gemi-kara arası yersel, göksel ve uzay ortamlarında haberleşme, seyir ve diğer gemi elektronik donanımının denemelerini, bakımını, onarımını yapan ve haberleşme aygıtlarını işleten kişidir.

 

GÖREVLER

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak;

? Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,

? Gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, OPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,

? Gemide onarımı mümkün olmayan elektronik haberleşme seyir ve diğer elektronik donanım arızalarını rapor ederek kıyı servislerince onarımını sağlatır,

? Genel ve gerektiğinde acil durum haberleşmelerini yersel, göksel ve uzay ortamını kullanan (DSC, Telsiz-telefon, Teleks, Faks, Mors vb.) donanım aracılığıyla yapar.

 

Karada çalışanlar, yukarıdakilere ek olarak her türlü gemi elektronik donanımının montajını yapar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Bir elektronik atölyesinde bulunması gereken her türden ölçme, üretim, test, bakım-onarım araç ve gerecini kullanır. Bunlardan bazıları;

? Havya, avometre, osilaskop, lojik analizör, spektrum analizör,

? Mikroişlemci ve EPROM programlayıcıları,

? Değişik özellikli güç kaynakları ve ölçme aygıtları,

? Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) donanımı,

? Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDID donanımı vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyeni olmak isteyenlerin:

? Fen bilimleri özellikle fizik ve matematik alanında başarılı,

? Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili,

? Şekil algısı yeteneğine sahip,

? Göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen,

? Uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen,

? Bedence ve ruhsal yönden sağlıklı ve dayanıklı,

? Teknolojik gelişmeleri izlemeye hevesli,

? Denizde yaşamayı seven ve gemilere karşı ilgisi olan kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, seyir halindeki gemiler, yer istasyonları ve sahil servis ve bakım istasyonlarında çalışmaktadır. Özellikle gemide nemli, gürültülü ve kokulu ortamlarda çalışmaları söz konusudur.

 

Ticari gemide çalışanların dönüş süresi belirsiz olduğundan bu kişilerin iş yaşamı düzensizdir. Yolcu gemilerinde çalışanların dönüş gün ve saatleri belirlidir. Ancak her iki durumda da kişi aile ortamından uzak kalma durumunda kalmaktadır. Kıyı servis istasyonlarında da çalışma saatleri düzenli değildir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri ve anadolu denizcilik teknik liselerinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme isimli bölümde verilmekte iken yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Denizcilik alanı altında Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

Ayrıca okul tarafından Ağustos ayında yapılan mülakat sınavını kazananlar okula alınırlar. Öğrencilerin "Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Yönetmeliği" gereğince denizde çalışmaya engel olan aşağıda belirtilen hastalıklardan birine yakalanmamış olması gerekmektedir.

a) Akıl ve ruh hastalıkları, ilaç tutkunluğu

b) Sinir sistemi hastalıkları (sara, parkinson ve benzerleri)

c) Duyu organları fonksiyon kayıpları (sağırlık, körlük vb.)

d) Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan;

? Metabolizma ve endokrin sistemi hastalıkları (şeker, mallitan, amiloidosis ve benzerleri)

? Kan hastalığı (maligu kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları ve benzerleri)

? Kas iskelet sistemi hastalıkları veya deformiteleri (ramotoit artrit, malign hastalıkları)

e) Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar (AİDS, sifiliz ve benzerleri)

 

Mülakat ve kondisyon sınavında başarılı olanlar denizcilik eğitimine elverişli olduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde kesin kayıt hakkını kazanmaktadırlar.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektöreler ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

? Teknisyenlere, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca gemiadamı olabilme koşullarını sağlamak koşuluyla Elektronikçi yeterliğinde gemiadamı cüzdanı düzenlenir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Uluslararası ve ulusal sularda, yabancı ve Türk bandıralı gemilerde ve kıyıda bakım servislerinde, kıyı telsiz istasyonlarında teknisyen olarak çalışırlar.

? Son yıllarda kadınlar için de yeni yeni çalışma alanı yaratılmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Denizde işe yeni başlayan bir meslek elemanı 800-1000 Amerikan Doları civarında ücret almakla birlikte bu miktar deneyimle orantılı değişmekte, yabancı bandıralı gemilerde ise ücret daha yüksektir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Denizcilik alanında alt yapısı, eğitimi, müfredatı, araç-gereç ve eğitim elemanları bulunan enstitüler ile Üniversitelerde seminer ve kurslar verilmekte, talep halinde hizmet içi eğitim programları yapılabilmektedir.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Yabancı dil bilgisi, meslekte ilerlemenin ve kişinin kendini geliştirmesinin temel şartı olup, özellikle yabancı gemilerde ve şirketlerde iş bulmayı kolaylaştıran bir unsurdur.

 

Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Elektronikçi,

? Elektronik Haberleşme Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

 

Açık denizlerde her zaman risk mevcut olduğundan, haberleşmede yapılacak hatalar ve zaman kayıpları olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle haberleşmenin doğru, etkili ve zamanında yapılması önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

? Bölüm eğitimcileri,

? Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü,

? 31.07.2002 Tarih 24832 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Adamları Yönetmeliği

? 23 Ağustos 2012 Tarih 28390 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Adamları Yönetmeliğinde yapılan Değişiklikler

? MEB, 2001-2002 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4059 kez

tags GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME TEKNİSYENİ meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA