Yazılı Sınav Soruları

Çevre Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Çevre Mühendisi

Çevre Mühendisi

TANIM

 

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

? Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için

? önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,

? Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,

? İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için

? çalışmalar yapar,

? Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava

? kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,

? Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler

? geliştirir,

? Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,

? Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

? Araştırmaya meraklı,

? Dikkatli ve titiz bir gözlemci,

? Gözlem verilerini bütünleştirebilen,

? İşbirliğine açık

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelerin mühendislik fakülteleri Çevre mühendisliği bölümünde verilmektedir.

? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu,

? Ahi evran Üniversitesi Kırşehir,

? Aksaray Üniversitesi

? Anadolu Üniversitesi (Eskişehir),

? Atatürk Üniversitesi (Erzurum),

? Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul

? Balıkesir Üniversitesi

? Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas),

? Çanakkale Onsekiz Mart (Sivas),

? Çukurova Üniversitesi (Adana),

? Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir),

? Erciyes Üniversitesi Kayseri

? Fatih Üniversitesi İstanbul

? Fırat Üniversitesi (Elazığ),

? Harran Üniversitesi (Şanlıurfa),

? İstanbul Üniversitesi,

? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),

? Kocaeli Üniversitesi,

? Marmara Üniversitesi (İstanbul),

? Mersin Üniversitesi,

? Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ

? Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun),

? Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara),

? Pamukkale Üniversitesi Denizli

? Sakarya Üniversitesi

? Selçuk Üniversitesi (Konya),

? Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),

? Uludağ Üniversitesi (Bursa),

? Trakya Üniversitesi (Edirne),Çorlu Mühendislik Fakültesi,

? Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul),

? Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Matematik,

? Fen.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Çevre Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak.

? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Çevre Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Çevre, Çevre kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Koruma Kimya, Kimya Teknolojisi önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl "yabancı dil hazırlık programı" uygulanır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim dili İngilizce'dir. "Yabancı dil hazırlık programı" süresi eğitim süresine dahil değildir.

Çevre mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, İnşaat Bilgisi, Çevre Kimyası, Bilgisayar ve Programlama, Zemin Mekaniği, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi (deniz ve göl kirlenmesi, deniz deşarjı), Su ve Pis Su Mühendisliği (su temini ve atık suların uzaklaştırılması), Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması, Hidroloji.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Çevre Mühendisliği lisans diploması" ve "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çevre mühendisleri;İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması, Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması, Risk analizi ve değerlendirilmesi,Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi, Çevre yönetimi ve planlaması, Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi, Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi, Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı civarında ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik görülmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atık bertarafı gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? İnşaat Mühendisliği,

? Kimya Mühendisliği.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek Elemanları,

? 2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,

? Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,

? Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

? Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi -2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :Editör     Okunma :5222 kez

tags çevre mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Çevre Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA