Eğitim Siteleri

Bilgisayar Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Bilgisayar Öğretmeni

Bilgisayar Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Bilgisayar öğretmeni, bu program çerçevesinde,

? Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime

hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin

bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile

ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici

etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere

rehberlik eder,

? Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları

saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde

bulunur,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev

yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,

yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma

planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları,

meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.

? Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, saydam,

bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb)

? Bilgisayar bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve

becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve

laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Bilgisayar öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Matematiğe ve mantık disiplinlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

? sistematik davranabilen,

? El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar öğretmeni sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültüsüz ve tozdan arındırılmıştır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Daha önceki yıllarda eğitimi verilen Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar öğretmenliği bölümleri ve halen öğrenci alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri mesleğin eğitim yerleridir.

Ayrıca üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği(Artık öğrenci alınmıyor), Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (Artık öğrenci alınmıyor), Matematik- Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi(Artık öğrenci alınmıyor), Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri lisans programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Bilgisayar Öğretmeni olarak atanabilirler.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Matematik

? İngilizce

? Türkçe

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Bu alanda halen eğitimi verilen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'nda yeterli "YGS-1" puan almak.

? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım/ Bilgisayar Yazılımı, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği alan dal veya bölümlerinden mezun olanlar bu programı tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi,İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri , Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haberleşme,Haberleşme Teknolojisi, Telekomünikasyon, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programına dikey geçiş yapabilirler

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Bölümde okutulan temel dersler:

Genel Kültür Dersleri:

 

Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

 

Mesleki ve Teknik Dersleri:

 

Devre Elemanları ve Ölçü Aletleri, Bilgisayar Eğitimi, Meslek Resmi, Bilgisayar Programlama, Meslek Matematiği, Elektronik, Devre Analizi,Elektrik Devreleri, Lojik Devreler, Mikroişlemci, Mikrodenetleyici, Sayısal Elektronik, Telekominikasyon Tekniği, Transmisyon Hatlarıı, Ölçme ve Enstrümantasyon, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı, Görüntü Sistemleri, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Makinaları, Veri Tabanı, PLC, Elektropnomatik Kontrol, Network Sistemleri, Kontrol Sistemlerine Giriş dersleridir.

 

Mesleki Formasyon Dersleri:

 

Beşeri İlişkiler, Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Birey ve Öğrenim Metotları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İstatistik, İş Analizi ve Program geliştirme, Öğretim Metotları, Ekonomi, Atölye ve Meslek Dersleri Öğretimini Geliştirme, Mikro Öğretim, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Meslek testleri, Eğitim Yönetimidir.Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanlarıyla ilgili Lisans Diploması " ve "Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Teknik Eğitim Fakültelerinin söz konusu bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının Bilgisayar bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Bilgisayar, Bilgisayar (yazılım) Bilgisayar(donanım), Bilgisayar bakım ve onarım işletme , Bölümlerin teorik ve uygulamalı meslek dersleri,Diğer alanların Bilgisayar alanı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Mikroişlemciler, Lijik, Veri Tabanı, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik , Otomatik Kumanda, Bilgi Teknolojileri , Bilim ve Teknoloji, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri , Bilişim Teknolojileri dersleridir.Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptir. Özel dershanelerde çalışabilirler.Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak Bilgisayar meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir.

Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylara, kontenjan durumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan Sınav Kılavuzu'nda yer almaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.(Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişkenlik olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlarlar.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bilgisayar Bilimleri Mühendisi

? Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi

? Elektronik Öğretmenliği

? Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri

? Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Teknikeri

? Bilgisayar Donanım Teknikeri

? Bilgisayar İşletim Teknisyeni

? Bilgisayar Donanım Teknisyeni

 

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

 

Elektrik çarpmaları ve sürekli manyetik alan içinde kalma ve gözlerin yorulması karşısında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek Elemanları,

? Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

? Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,

 

? 7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

? Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008

? Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzu 2010

? ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi -2000,

? Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1647 kez

tags bilgisayar öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Bilgisayar Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA