Eğitim Sitesi

patlayıcı madde ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

patlayıcı madde ile ilgili yazılı ansiklopedik bilgiler

KAMİKAZE NEDİR?

II. Dünya Savaşı'nda Amerikan savaş gemilerine karşı kullanılan, içi patlayıcı madde dolu Japon uçağı. Savaşın sonuna doğru Japonlar, denizde ve özellikle havada üstünlüklerini kaybetmeye başlayınca, yüksek komutanlık 1944'te aldığı bir kararla, isteyen pilotların Amerikan savaş gemilerine intihar...devam

GÜLLE NEDİR?

Eskiden, yivsiz toplarda kullanılan mermi. Som taş ya da demirden, küre biçiminde yapılırdı. Yivli topların yapımından bu yana, gülle yerine, çelikten, bir ucu sivri silindir biçiminde yapılmış, içine patlayıcı madde konulan mermiler kullan...devam

LİZBON KENTİ

Portekiz'in başkenti. Tajo Irmağı halicinin kuzey kıyısında ve kıyı yakınında kurulmuştur. Ülkenin en önemli ticaret, sanayi ve kültür merkezidir. Portekiz deniz ticaretinin büyük bölümü buradan yapılır. Endüstri kuruluşları halicin güneyin...devam

ETİLEN GLİKOL NEDİR?

Glikol ya da etandiol olarak da bilinen, renksiz, kokusuz, tatlı, yağ kıvamında bir alkol (HOCH2CH2OH). Etilen okside su ilâvesiyle elde edilir. Suyla karıştırılarak antifiriz olarak kullanılır. Alkid reçineleri ve dakron lifleri birer etil...devam

FORMALDEHİT NEDİR?

Normal şartlarda renksiz, keskin kokulu, zehirli bir gaz olan en basit, en aktif aldehit (HCHO). Eksi 21°C'ta sıvılaşır, -92°C'ta katılaşır. Kuvvetli bir indirgendir. Eter, alkol ve suda çözünür. Formaldehitin indirgenmesiyle de formik asit...devam

NİTRAT NEDİR?

Nitrik asitin tuzu. Nitratlar, nitrat iyonu (NO3)- içerirler. Hemen hemen bütün nitratlar suda çözünür. Doğada yalnızca sodyum ve potasyum nitrat bol miktarda bulunur. Öteki nitratlar nitrik asitin bir metal ya da tuzuna etkimesiyle elde ed...devam

LAĞIMCILAR NEDİR?

Lağım adı verilen tüneller açarak patlayıcı madde yerleştiren ve bunu patlatarak kale duvarlarını yıkan askerlere verilen ad. Osmanlı askerî örgütlenmesinde, Kapıkulu ocaklarına bağlı bir lağımcı ocağı vardı. Bu ocağın başında bulunan kuman...devam

POTASYUM ELEMENTİ VE KULLANIM ALANLARI

BİLGİ : Potasyum (K) periyodik cetvelin IA grubunda yer alan gümüş beyazı renkte alkali metal element. Doğada en bol bulunan 7. elementtir. Başlıca silvit (KCL), karnalit (KMgCl36H2O) ve öteki karışık tuzlar hâlinde bulunur. Son dere...devam

PİKRİK ASİT

Teknik adı 2,4,6-trinitrofenol olan sarı, kristal yapılı katı madde [C6H2 (NO2)3 OH]. Fenole bir nitro grubu (-NO2) katılmasıyla elde edilir. Kuvvetlice bir asittir. 122°C'ta ergir. Boya, antiseptik ve pansuman sıvısı, ayrıca kuvvetli patla...devam

PATLAYICI MADDELER

Çok hızlı yanarak ya da başka türden bir egzotermik tepkimeyle sıcak gazlar çıkaran ve bu gazların ani genleşmesiyle yayılan yüksek hızlı şok dalgalarının etkisiyle çevreyi tahrip eden maddeler. Mekanik, nükleer ve kimyasal patlayıcı maddel...devam

PETROKİMYA NEDİR?

Petrol ya da doğal gazdan tamamen ya da kısmen türetilen kimyasal maddeler ile ilgilenen teknik, sanayi dalı. 1920-1925 yıllarında petrolün kraking artıklarının değerlendirilmesi, petrokimyayı doğurdu. II. Dünya Savaşı sırasında patlayıcı m...devam

HİDRAZİN NEDİR?

Ürenin jelatin eşliğinde hipokloritle yükseltgenmesi sonucunda ya da amonyaktan klor gazı geçirilerek elde edilen renksiz bir sıvı (N2H4). Tuzlar, hatta alkali metaller için iyi bir çözücüdür. Kararsızdır ve havada ya da başka yükseltgenler...devam

BOMBA NEDİR?

Canlı hedefleri yaralamak ya da öldürmek, cansız hedefleri tahrip ya da yok etmek için kullanılan patlayıcı aygıt. Genel olarak çelik bir gövde ve bunun içine konulmuş patlayıcı ya da parlayıcı bir madde (barut) ile ateşleme düzeninden (tap...devam

BENZEN NEDİR?

Taşkömürü katranından elde edilen en basit aromatik hidrokarbon (C6H6). Benzol de denir. Renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır 5°C'ta donar, 80°C'ta kaynar. Yoğunluğu 0,884'tür. Suda az, alkol, eter ve asetonda her oranda çözünür. İyot, kükürt, f...devam

BARUT NEDİR?

Ateşli silâhlarla mermi atmak ve bazen kayaları parçalamak gibi işlerde kullanılan madde. 19. yüzyılın başlarına kadar, bilinen tek patlayıcı maddedir. Bileşiminde % 70-80 oranında güherçile (potasyum nitrat: KNO3), % 12-20 oranında odunköm...devam

HİDROKARBON NEDİR?

Yalnızca hidrojen ve karbon içeren kimyasal bileşik. Hidrokarbonlar, moleküllerinin yapısına bağlı olarak üç ana gruba ayrılırlar. Alifatik hidrokarbonlarda karbon zinciri açıktır. Yani karbon atomları birbirine bir çizgi boyunca bağlanmışl...devam

HUMBARACI OCAĞI NEDİR?

Humbara denilen, demirden ya da tunçtan yapılan, içi patlayıcı maddelerle dolu, büyükleri topla, küçükleri elle atılan silâhı kullanan ve bu silâhı yapan askerlerin bağlı olduğu ocak. Yapımcılarının ocağına cebeci ocağı, kullananların ocağı...devam

ANİLİN NEDİR?

Amonyak molekülüne bir anil grubunun bağlanmasıyla oluşan, en basit birincil aromatik amin (C6H5 NH2). Aminobenzen de denir. Yağımsı, renksiz, zehirli bir sıvıdır. 183°C'ta kaynar, -8°C'ta katılaşır. Sudan biraz ağırdır. Teknikte, taşkömürü...devam

NİŞASTA NEDİR?

Beyaz renkli, tatsız ve kokusuz tozdur. Bitkilerin, ürettikleri enerjiyi depoladıkları besin maddesidir. Bitkilerin özellikle tohum ve köklerinde depo edilir. Küçük şeker moleküllerinin bir araya getirilmesiyle oluşur. Su, alkol ya da diğer...devam

AMONYAK NEDİR?

Renksiz, keskin kokulu bir gaz (NH3). Doğada yanardağ gazları arasında bulunur. Bileşiminde -3 değerli azot içeren proteinler ve üre gibi organik maddeler, bakterilerin etkisiyle bozunarak amonyak verir. Temiz tutulmayan tuvalet ve ahırlard...devam

DOĞAL GAZ NEDİR?

yeraltında eski oluşumlar sonucu meydana gelmiş olan gaz. Yaygın olarak kullanılır ve mâliyeti düşüktür. Yeraltında ve denizaltında yalnız veya petrolle ilgili olarak yaygın olarak rastlanır. Yeni gaz alanlarının keşfedilmesi, boru hatların...devam

NİTRİK ASİT NEDİR?

Renksiz, saf haldeyken duman çıkaran, kuvvetli inorganik bir asit (HNO3). Sanayide Ostwald yöntemi, elektrik arkı yöntemi (Norveç yöntemi) ya da sülfürik asitin sodyum nitrat üzerine etkisiyle üretilir. Norveç yönteminde hava, elektrik akım...devam

ZARF NEDİR?

İçinde muhâfaza ettiği maddenin dışardan görülmesini ve dışarıya sızmasını önleyen, kullanma maksadına göre şekillendirilmiş kılıf veya kab. Mektup, evrak gibi şahıs veya teşkilâtlarla ilgili özel yazışmalar kapalı, düz ve umumiyetle kağıtt...devam

patlayıcı madde ile ilişkili 23 içerik listeleniyor...

tags yakamoz hayvan mı Astronomi element resimleri hakkında bilgi elementlerin kullanım alanları periyodik cetvel hangi ülkededir simetri örnekleri ansiklopedik bilgi Güneş Enerjisinden Nasıl Yararlanırız sara bulaşıcı mıdır ZEKİ ÖMER DEFNE kimdir mikroskobik canlılar simetri cebirsel ifadeler sabunlaşma nedir ile ilgili kaynak yazılar silliler nedir Dolu Oluşumu trigonometri Tam Gölge Yarı Gölge vikipedi wikipedi MATERYALLER

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA